تأثیریک دوره تمرین هوازی و تزریق تستوسترون برمقادیرنسفاتین 1- پلاسمایی رت های نربالغ

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 520

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_049

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حا ضر برر سی تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی وتزریق تستوسترون برمقادیرن سفاتین 1- رت های نربالغ می باشد. بههمین منظورتعداد 40 سرموش صحرایی نر به طورتصادفی درچهارگروه 10 تایی: 1) گروه کنترل (C)، گروه تستوسترون (TP)،3) گروه تمرین استقامتی (ET و 4) گروه تمرین استقامتی وتزریق تستو سترون (ETTP) هرجلسه تمرین 60 دقیقه با سرعت5.20m/min روزدرهفته به مدت 8 هفته)، دویدن روی نوارگردان بدون شیب، تق سیم شدند وازآب وغذای درد سترس ا ستفادهکردند. از روش الایزا برای اندازه گیری نسفاتین 1- وازتحلیل واریانس یک متغیره (One Way Anova) برای تجزیه تحلیل دادهها استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقادیرنسفاتین- 1 درگروه تمرین نسبت به گروه های کنترل افزایش یافت (P=0/017).