بررسی مشخصه های زمانی خطای multipath بر روی مشاهدات فاز موج حامل در سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) و ارائه یک مدل تجربی برای

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 82
سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,902

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO82_15

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1384

چکیده مقاله:

خطای multipath یکی از خطاهایی است که بر مشاهدات اندازه گیری شده توسط گیر نده GPS اثر می گذارد و در نتیجه مو قعیت محا سبه شد ه که هد ف نها یی سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) می با شد را خطا دار می کند.البته برای پرهیز از خطای multipath توصیه ها یی از جمله د وری از محیط ها ی ا نعکا س دهنده شده است که این توصیه ها را د ر تعیین موقعیت استاتیک می توان بکار برد.اما در تعیین موقعیت کنیماتیک گیرنده ناگزیر از رویارویی با سطوح انعکاس دهنده می باشد و چون خطای multipath در تخمین مقدار ابهام د ر فا ز تاثیر می گذا رد بنابراین می بایست مقدار خطای multipath را حذف کرد یا کاهش داد.متاسفانه مقدار خطای multipath را از نظر مکانی نمی توان تخمین زد. زیرا این خطا از دسته خطاهای اتفاقی می باشد و همچنین باتغییر هندسه مابین ماهواره و گیرنده در یک مکان تغییر می کند ولی مشخصه های زمانی خطای multipath را می توان مورد بررسی قرار داد و مدلی بدست آورد که به وسیله آن بتوان مشخصه های زمانی خطایmultipath را مشخص و در صورت امکان مقدار آن را تعیین کرد. البته چون مقادیر خطای multipath اتفاقی می باشند و دارای یک فرایند تصادفی هستند بنابراین اگر بتوان مقدار تابع وابستگی مابین آنها را بدست آورد آنگاه بهتر می توان به تخمین مقدار خطای multipath در فاصله های زمانی مختلف پرداخت خطای multipath هر دو نوع مشاهده گیرنده GPS یعنی شبه فاصله و فاز موج حامل را تحت تاثیر قرار می دهد . در این مقاله سعی شده است تا به بررسی مشخصه های زمانی خطای multipath بر روی مشاهدات فاز موج حامل پرداخته شود و یک مدل تجربی برای مقادیر تابع وابستگی مابین مقادیر خطای multipath بر روی مشاهدات ذکر شده ارائه شود . مدل مرتبه یک گوس – مارکوف مدلی است که برای بررسی مشخصه های زمانی خطای multipath به کار می رود . هدف از این مقاله تعیین مقدار وابستگی زمانی مابین مقادیر خطای multipath می باشد که به عنوان مثال برای ماهواره شماره ۲ (PRN2) که در رودخانه ردیابی شده است برابر 143/2223 ثانیه می باشد . با معلوم بودن این مقدار ، تابع وابستگی ما بین مقا دیر خطای multipath مشخص می باشد و از آن می توان بعد برای تخمین خطای multipath در فواصل زمانی مختلف بهره جست.

کلیدواژه ها:

تابع خود وابستگی - خطای multipath- سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS)-مدل مرتبه یک گوس – مارکوف – مشاهده فاز موج حامل

نویسندگان

غلامرضا جودکی

عضو هئیت علمی دانشگاه زنجان