برآورد هزینه خارجی تصادفات جاده ای در ایران

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,255

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_46

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

اصولا هزینه تصادفات از دو بخش اصلی هزینه های داخلی و خارجی تشکیل میگردد که هزینه های خارجی شامل قیمت جان انسا نها و آثار منفی اقتصادی معلولیت ها و جراحات روانی میباشد. در ا ین مقاله با توجه به آمار موجود کشته ها ی تصادفات جاده ای کل کشور در سالها ی 79-1378 بخشی از هزینه های خارجی آنها شامل هزینه های فوت و معلولیت برآورد میگردد. برای کمی سازی اثرات تصادفات بر سلامتی انسان و مر گ ومیر، از شاخص Disability Adjusted Life Year) DALY) استفاده میگردد که شاخصی برای سنجش وضعیت سلامتی انسان ها (با دیدگاه اقتصادی هزینه -فایده ) و تنها شاخص کمی برای سنجش هز ینه خارجی فوت ، بیماری یا معلولیت می باشد و نما ینده سا لهای از دست رفته عمر ناشی از مرگ نابهنگام تا معلولیت نسبی می باشد . سپس ارزش ر یالی هر DALY سالهای از دست رفته عمر به چند روش تعیین می گردد که با ادغام این دو مطلب هزینه خارجی تصادفات جاده ای و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه میگردد.

کلیدواژه ها:

تصادفات جاده ای - هزینه خارجی- DALY

نویسندگان

فاطمه زاهد

کارشناس ارشد محیط زیست، پژوهشکده حمل و نقل، بخش اقتصاد حمل و نقل

عبدالرضا رضایی ارجرودی

کارشناس ارشد راه وترابری، پژوهشکده حمل ونقل، بخش اقتصاد حمل ونقل

هادی گنجی زهرایی

کارشناس ارشد آمار، پژوهشکده حمل و نقل، بخش اقتصاد حمل و نقل