ژئومورفولوژی و مورفوتکتونیک ناحیه لالی گتوند، استان خوزستان

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 564

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GPS-3-7_007

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

چکیده مقاله:

تحلیل مورفوتکتونیکی با استفاده از شاخص های ژئومورفومتری به عنوان ابزاری برای شناسایی مناطقبا دگر شکلی زمین ساختی در ناحیه لالی- گتوند انجام گرفت. روش های مورد استفاده در این مطالعه عمدتا مبنی بر روش های سنجش از دور بوده و پردازش داده ها در محیط نرم افزاری GIS و توابعتحلیلی آن انجام شده است. محاسبه ی شاخص VF مقادیر 0/33 را برای دره های V شکل و مقادیر بالاتر از 5/6 را برای دره های U شکل، شاخص HI مقادیر بیشتر از 0/5 را برای مناطق فعال) و شاخص AF مقادیر (15│<50-AF │ و.. ، را برای رده 1 نشان می دهند. نیمرخ های توپوگرافی ترسیمشده افزایش بالاآمدگی و توپوگرافی خشن را از جنوب غرب به سمت شمال شرق نشان می دهند، کهدر نیمرخ توپوگرافی AA بیشتر بوده است، این تغییرات توپوگرافی با پهنه بندی تکتونیکی صورتگرفته با استفاده از شاخص VF در منطقه مورد مطالعه مطابقت دارد. نتایج بدست آمده از شاخص هایژئومورفومتری مشخص کرده که منطقه لالی- گتوند از لحاظ تکتونیکی جزو مناطق فعال قرار دارد.

نویسندگان

طیبه احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه گلستان

عزیز رحیمی چاکدل

عضو هیات علمی، دانشگاه گلستان- مسئول مکاتبه