شیوه های جلب مشارکت مردم در زمینه بهسازی و مرمت بافت های فرسوده

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,318

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHUNB01_51

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1384

چکیده مقاله:

مشارکت شهری را می توان به معنا ی شرکت و حضور جدی، فعال، آگاهانه و ارادی، سازمان یافته و مؤثر افراد، گروهها و سازمانهای شهری در فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری برای نیل به اهداف جمعی شهری دانست. اگرچه مشارکت به شکل نوین آن در قالب یک فعال یت سازمان یافته و به معنا ی دخالت همه جانبه مردم در فرآ یندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد عملا از دهه 1960 مطرح گرد ید، اما تجربیات جهانی نشان می دهد که دهه 1980 به بعد در برنامه های توسعه و همچنین توسعه شهری توجه فزا ینده ای به رویکرد مشارکتی صورت گرفته است تا جا یی که در حال حاضر مشارکت شهری رمز موفقیت پروژه توسعه شهری و همچنین یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد نظام مدیریت شهر ی و ارکان آن (شورا و شهرداری) است (پرداراز 1383 ). شهر شیراز به عنوان قلب فرهنگی کشور دارای بافتها ی فرسوده متعدد اعم از تار یخی ،میانی و حاشیه ای می باشد که به تدر یج و به دلایل مختلف در حال نابود ی است . شا ید پاره ای از علل اساسی ا ین مرگ تدر یجی به خصوص در بافت تاریخی عدم مشارکت وحضور جد ی مردم در برنامه ها ی و طرح ها توسعه شهر ی، عدم ارتباط دو سو یه بین مردم و مد یریت شهری و عدم هماهنگی بین سازمان ها ی مسئول باشد . این نوشتار بر آن است تا ضمن بررسی دیدگاه های صاحبنظران و تجربیات جهانی در ا ین زمینه، شناخت میزان و نحوه مشارکت مردمی در وضع موجود بافت فرسوده فرهنگی تار یخی شیراز را مورد توجه قرار دهد و سپس به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت، پیش شرط های اصل ی تحقق مشارکت شهر ی، موانع و بازدارنده ها آن بپردازد و در پا یان روشها ی جلب مشارکت مردم در طرحها ی توسعه شهر ی در بافتها ی فرسوده را بیان نماید.

کلیدواژه ها:

مشارکت- نهادسازی مشارکتی- مشارکت شهری- بافت های فرسوده

نویسندگان

محمود مهبودی

مهندسین مشاور پرداراز