بهینه سازی مطالعه و اجرای سد در ایران

سال انتشار: 1379
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,873

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCOLD04_22

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1384

چکیده مقاله:

با شناسایی چال شهای عمده صنعت سدسازی ایران از قبیل:• فرارفتن هزینه و مدت ساخت از برآوردها و برنام ههای اولیه در بسیاری از سدها،• همگام نبودن اجرای بخ شهای لازم برای بهر هبرداری هم هجانبه از سدها پس از تکمیل ساخت،• برخی نارسای یها در توجی هپذیری فنی و اقتصادی سدها و لذا وقوع وقف ههای ناخواسته در اجرا،• کمبود بودجه در اجرا و گرایش شتابزده به جلب سرمای هگذاری خارجی،• کاهش تدریجی سای تهای با ارجحی تهای بالا،• غفلت از بهر هگیری کامل از تاسیسات موجود از طریق اجرای طر حهای بهسازی و توسعه،• و با اشاره به برخی تجارب موفق در مطالعه و اجرای سدهای اخیر، راهکارهایی برای بهبود وضعیت سدسازی ارائه شده است.• حسب ارتباط مسائل با سیاستگزار، کارفرما، مشاور، و پیمانکار، و با استناد به برخی نمونه های تجربه شده در دو دهه اخیر، مشکلات در چهار مقوله دسته بندی شده و برای کاهش مشکلات یادشده پیشنهاداتی عملی و قابل حصول ارائه شده است:• پرهیز از سیاست "سدسازی برای سدسازی " و شتاب در آغاز اجرا پیش از کسب اطمینان از توجیه پذیری فنی -مالی ووجود اعتبارات کافی،• انتخاب های آگاهان ه اساسی مشاور، پیمانکار، و دستگاه نظارت (مجری ودفتر فنی)؛ اجتناب از صرفه جویی های بی مورد؛ وتلاش در ایجاد نگرش متحدانه به مجموعه دست اندرکاران به دور از زیاده روی در مرزبندی بین کارفرما؛ پیمانکار و مشاور،• پرهیز از طراحی کلیشه ای و تلقی هر سد بعنوان یک مجم وعه منحصر به فرد در ساختگاه خود، ترجیح نظرات کارشناسی بر تحمیلات غیرکارشناسانه و شتاب آفرین، ارائه گزارش ها و نقشه های منضبط و ماندگار،• تخصیص نیروی انسانی و ماشین آلات کافی، اعمال سازمان و تشکیلات مناسب، رعایت برنامه زمانبندی و کنترل جدی پیشرفت کار،توصیه IRCOLD در تشویق به ایجاد پایگاه رایانه ای سدهای کشور؛ تدوین تاریخچه مستند هر سد بویژه تحویل هنگام راه اندازی پروژه؛ تبادل تجارب بین دست اندرکاران و چرخش سیستماتیک کارشناسان و مهندسین بین بخشهای طراحی، اجرائی،نظارت، تحقیقاتی وکارفرمائی،• استانداردسازی جنبه های عمده مطالعات، مطالعه متمرکز بر امکانپذیری فاینانس داخلی سدها با توجه به چند مناقصه بین المللی اخیر

نویسندگان

مسعود نصیری

دکترای مهندسی عمران، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

سعید سعیدی

دکترای مهندسی عمران، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود، مشاور پروژ ههای س