بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان از دیدگاه مردان مطالعه موردی مردان منطقه هشت شهرداری تهران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,103

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_176

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

زنان در تمام جوامع و بخصوص در جوامع سنتی جهت تثبیت نقش های اجتماعی خود در جامعه نیازمندحمایت های خانوادگی و شغلی وسیعی هستند و بدون این حمایت های خانوادگی ، جهت بهره مندی از فواید ترکیب نقش های اجتماعی و خانوادگی بسیار دچار مشکل خواهند شد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی علل و عوامل موثر بر نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان است.روش تحقیق از نوع پیمایشی - توصیفی می باشد. .متغیرها ی مستقل تحقیق شامل: تحصیلات مرد ،سن مرد، درآمد مرد و وضعیت تاهل مردان و متغیر وابسته نیز نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان می باشد که به وسیله چهار بعد عاطفی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری تحقیق، مردان منطقه هشت شهرداری تهران در سال 1293 می باشند که از بین آنها 151 نفر به عنوان نمونه تحقیق با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری اطلاعات کمک گرفته شده است که اعتبار و روایی گویه ها نیز تایید شد. جهت تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های تحلیل آماری نشان می دهد هر چهار متغیر مستقل تحقیق تحصیلات، سن، درآمد و وضعیت تاهل مردان با نوع نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان رابطه معناداری دارند

نویسندگان

فاطمه ابراهیمی

دانشگاه پیام نور