احتمال بحران برخی ازفلزات سنگین روی،وانادیوم،نیکل،کادمیوم،سرب ومس درمیگوی سفید هندی Penaeus indicusدر بندرکوه مبارک استان هرمزگان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 744

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCPDMS01_102

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

ورودموادآلوده کننده به آبهای دریایی بواسطه خطراتی که بعدها برای انسان ایجادمی کندبخش مهمی ازآلودگی های محیط زیست رادربرمی گیردکه نیازبه توجه بیشتری دراین برهه از زمان دارد. این پژوهش بمنظور بررسی وتعیین فلزات سنگین روی،وانادیوم،نیکل،کادمیوم،سرب ومس( دربافت عضله )میگوی سفید هندی Penaeus indicus درفصول پاییزوزمستان ۱۳٩2 در منطقه بندرکوه مبارک شرق استان هرمزگان بعنوان منطقه موردمطالعه درنظرگرفته شد.پس ازنمونه برداری وزیست سنجی، جهت استخراج فلزات ازبافت عضله آبزیان پس ازآماده سازی ازروش هضم اسیدی استفاده گردید.سپس جهت استخراج فلزات بابکارگیری دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی مدل THERMO انجام شد. جهت تجزیه وتحلیل داده هاونمودارهاازنرم افزار Excel واز آزمون T وآزمون همبستگی پیرسون)برای ارتباط بین عناصرازنرم افزار آماری ۱۵ spss استفاده گردید.داده هابصورت انحراف ازمعیار ± میانگین SD ± Mean بافاصله اطمینان ٩۵ درصد درنمودارها ارایه گردیده اند. میانگین کل فلزات سنگین در منطقه موردبررسی برای عناصروانادیوم ،کادمیوم ،مس ،روی،نیکل و سرب به ترتیب عبارت است از0/0596و0/2787 و1/1065و2/4236 و0/5319 و0/0728 میکروگرم برگرم وزن خشک بوده است. بطورکلی باتوجه به مقایسه نتایج حاصل بااستانداردهای جهانی نشان دادکه درحال حاضرتمامی عناصر موردمطالعه درحد مجاز می باشددر بندر کوه مبارک نیزبدلیل فعالیت اندک صنایع می توان گفت که غلظت عناصراندازه گیری شده دربافت میگوی موردبررسی بیانگرآنست که درشرایط فعلی مصرف غذایی این گونه آبزیان خطری برای سلامت مصرف کنندگان دربرندارد.ودرآینده چنانچه بابحرانهای زیست محیطی روبروگرددمیتوان استنباط نمودبابهره گیری ازمیگوی موردبررسی درتوسعه مزارع تکثیروپرورش درجهت اشتغال،ایجاددرآمدوحفظ بقای گونه موردبررسی درمنطقه اقدام نمود.

نویسندگان

ناصر آقاجری

بندرعباس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان - - صندوق پستی ۱۵

غلامعلی اکبرزاده

بندرعباس - پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان - صندوق پستی ۱۵۹۷

محمدصدیق مرتضوی

بندرعباس - پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان - صندوق پستی ۱۵۹۷

کاظم خدادادی جوکار

بندرعباس - پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان - صندوق پستی ۱۵۹۷