احتمال بحران برخی ازفلزات سنگین روی،وانادیوم،نیکل،کادمیوم،سرب ومس درمیگوی سفید هندی Penaeus indicus در بندرسیریک استان هرمزگان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 598

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCPDMS01_101

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

فلزات سنگین وترکیبات آن به اشکال معدنی وآلی بطورمستقیم وغیرمستقیم موجودات آبزی راتحت تا ثٔیرقرارداده وسبب اثرات مخرب برروی آبزیان وانسان میگردند همچنین فرآیندهای جذب ، تغییرات شیمیایی وتجمع زیستی غلظت های فلزات راتغییرمی دهند.این پژوهش بمنظوربررسی وتعیین فلزات سنگین )روی،وانادیوم،نیکل،کادمیوم،سرب ومس( دربافت عضله )میگوی سفید هندی Penaeus indicus (درفصول پاییزوزمستان ۱۳٨٨ در منطقه بندرسیریک شرق استان هرمزگان بعنوان منطقه موردمطالعه درنظرگرفته شد.پس ازنمونه برداری وزیست سنجی، جهت استخراج فلزات ازبافت عضله آبزیان پس ازآماده سازی ازروش هضم اسیدی استفاده گردید.سپس جهت استخراج فلزات بابکارگیری دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی مدل THERMO انجام شد. جهت تجزیه وتحلیل داده هاونمودارهاازنرم افزار Excel واز آزمون T وآزمون همبستگی پیرسون)برای ارتباط بین عناصر ازنرم افزار آماری ۱۵ spss استفاده گردید.داده هابصورت انحراف ازمعیار ± میانگین SD ±Mean بافاصله اطمینان ٩۵ درصد درنمودارها ارایه گردیده اند.بطورکلی باتوجه به مقایسه نتایج حاصل بااستانداردهای جهانی نشان دادکه ، درحال حاضرتمامی عناصر موردمطالعه درحد مجاز می باشد . دربندرسیریک نیزبدلیل فعالیت اندک صنایع می توان گفت که غلظت عناصراندازه گیری شده دربافت آبزیان مورد بررسی حاضربیانگرآنست که درشرایط فعلی مصرف غذایی این گونه آبزیان خطری برای سلامت مصرف کنندگان دربرندارد.ودرآینده چنانچه بابحرانهای زیست محیطی روبروگرددمیتوان استنباط نمودبابهره گیری ازمیگوی موردبررسی درتوسعه مزارع تکثیروپرورش درجهت اشتغال،ایجاددرآمدوحفظ بقای گونه موردبررسی درمنطقه اقدام نمود

نویسندگان

ناصر آقاجری

بندرعباس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان - - صندوق پستی ۱۵

محمدصدیق مرتضوی

بندرعباس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان - - صندوق پستی ۱۵

غلامعلی اکبرزاده

بندرعباس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان - - صندوق پستی ۱۵

فخریه راهگل

بندرعباس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان - - صندوق پستی ۱۵