بررسی مؤلفه های کیفیت زندگی در فضاهای شهری(مطالعه موردی: شهر لامرد)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,166

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JULR-1-2_005

تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوبی بر سطح سلامت فردی و اجتماعی جامعه و زندگی شهری گذاشته است. سنجش وضعیت موجود کیفیت زندگی در شهرها با توجه به عوامل بیرونی نظیر فناوری تولید ، زیرساخت ها، روابط اجتماعی، نهادهای اجتماعی (عوامل درونی)، محیط زیست و مانند آن ها تحت تأثیر قرار می گیرد . به طور کلی ، کیفیت زندگی، علاوه بر مسائل اقتصادی، نگرانی های اجتماعی و محیط زیست را نیز مدنظر قرار می دهد. با وجود این اندیشمندان برنامه ریزی به ویژه برنامه ریزان شهری اعتقاد دارند برنامه ریز یها باید همسو با بهبود کیفیت زندگی باشند. از طرفی، بهبود کیفیت زندگی میتواند زمینه های دیگر توسعه مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و خدماتی را به همراه داشته باشد. چون بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه ای، یکی از مهم ترین اهداف سیاست های عمومی آن جامعه است. در طول سه دهه اخیر، کیفیت زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است. در همین راستا هدف از تدوین این مقاله بررسی مؤلف ههای کیفیت زندگی در فضای شهری لامرد می باشد که متغیرهای از قبیل حمل و نقل و شبکه معابر (کیفیت فضا، احساس ایمنی و ...) ، کیفیت تسهیلات شهری (چراغ های روشنایی، نیمکت های استراحتگاهی)، کیفیت محیط اجتماعی (آموزش و سلامت)، کیفیت اقتصادی (هزینه اجاره، درآمد، هزینه های زندگی، پس انداز) و کیفیت محیط ( آلودگی منظر، سرانه فضای سبز، زیباسازی شهر) استفاده شد. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخان های )اسنادی(، مشاهدات میدانی و تکمیل پرسشنامه با حجم نمونه ای 200 خانوار و به شیوه تصادفی تدوین شده و سپس به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه، از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر میانگین پاسخ ها، آزمون آماری پارامتریک T برای متغیرهای مستقل استفاده شده است. نتایج، نشان دهنده این مطلب است که سطح رضایت از شاخص کلی کیفیت زندگی شهری و همچنین تمامی شاخصهای نه گانه آن بین کم و متوسط می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که در شهر لامرد، مؤلفه های کیفیت محیط اقتصادی، کیفیت محیط کارکردی، کیفیت حمل و نقل و کیفیت اجتماعی در وضعیتی پایین تر از سطح متوسط قرار دارند . و ضریب همبستگی نشان داد که میا ن شاخصهای کیفیت زندگی همبستگی وجود دارد و با بهبود وضعیت مسکن و دسترسی به خدمات م یتوان به ارتقاء سطح کیفیت زندگی در شهر لامرد کمک کرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فرضعلی سالاری سردری

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان، ایران

مصطفی حیدری مقدم

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ایران

نوبخت سبحانی

پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

اعظم عارفی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خرم آباد، لرستان، ایران