تاثیر بازه های زمانی اندازهگیری در تدقیق مدل پنمن مانتیث ASCE (مطالعه موردی چیتگر تهران)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 678

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASDOFC03_009

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

برآورد تبخیر- تعرق گیاه یکی از فرآیندهای مهم در مطالعات هیدرولوژی و برنامه ریزی آبیاری می باشد. در سالهای اخیر سازمان هواشناسی به گسترش ایستگاههای خودکار همت گماشته تا با ثبت اطلاعات هواشناسی در بازه های زمانی مختلف به ارزیابی بهتر شرایط هیدرولوژی بپردازد. در مطالعه حاضر با در نظر گرفتن ایستگاه هواشناسی چیتگر تهران بعنوان یکی از ایستگاه هواشناسی خودکار به ارزیابی تأثیر بازه های زمانی متفاوت در اندازه گیری تبخیر-تعرق مرجع پرداخته شد. بدین منظور اطلاعات هواشناسی لازم مانند دمای حداکثر و حداقل، سرعت باد در ارتفاع دو متر، رطوبت نسبی حداکثر و حداقل و ... در بازه های زمانی 30، 20، 10 و 60 دقیقه جمع آوری شد و با استفاده از رابطه پنمن مانتیث ASCE به محاسبه تبخیر- تعرق مرجع در محدوده چیتگر پرداخته شد. پس از محاسبه تبخیر- تعرق و مقایسه با بازه زمانی 10 دقیقه بعنوان مقادیر مرجع نتایج نشان داد که هر چه بازه زمانی کوچکتر باشد مثلاً در بازه زمانی 20 دقیقه مقدار تبخیر- تعرق مرجع دقیقتر خواهد بود بطوریکه مقادیر خطای استاندارد و درصد خطای نسبی به ترتیب 0/0015 و 0/6 دارای کمترین مقدار میباشد.

نویسندگان

حمیدرضا سیلواری

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

امیر شمس نیا

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز