بررسی اثرات سایتو توکسیک گونه هایی از جنس Stachys

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 940

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HERBAL01_1167

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

با توجه به مشاهدات قلی در ورد اثرات سمیت سلولی برخی از گونه های خانواده Stachys بررسی بیشتر بر روی گونه های دیگر این خانواده ضروری به نظر می رسد بدین منطور بخش های هوایی گیاه S. laxa Boiss. از منطقه سیاه بیشه استان مازندران ، S. trinervis Aitch از کرج، S. subaphylla Rech و S. turcomanica Trautv از استان گلستان در اردیبهشت ماه سال 1388 جمع اوری شدند و به منظور بررسی اثرات مهار کننده رشد و تکثیر سلولی نمونه های Stachys نخستین قدم تهیه عصاره آب / متانولی (80/20) و سپس فراکشنه کردن آنها در حلال های کلرفرمی ، اتیل استاتی و متانولی بود و سپس سمیت سلولی عصاره تام و فراکشن ها در شرایط in-vitro به صورت جداگانه بر روی 3 رده سلولی سرطانی HT-29 و Caco-II و T47D و یک رده سلول غیر سرطانی NIH/3T3 به عنوان نمونه سلول های یوکاریوتیک مشابه فیبرو بلاست انسانی با متد MTT بررسی شد. در طی پیش آزمون های متعدد محدود غلظت عصاره تام و فراکسیون ها: 25/125، 6/3، 12/5، 50، 25، 100، 200، 400، 800 میکروگرم بر میلی لیتر در DMSO یک درصد (v/v) تعیین گردید. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که در گیاه Stachys laxa فراکسیون های کلروفرمی و اتیل استاتی بر روی رده های سلولی HT-29 و T47D دارای اثر سایتو توکسیک قوی می باشد (IC50 < 50 μg/ml). در گیاه Stachys turcomanica با توجه به نتایج IC50 حاصل، فراکشن های کلروفرمی و اتیل استاتی به ترتیب دارای اثر قوی بر رده های سلولی T47D و HT-29 می باشند (IC50 < 100 μg/ml) . فراکشن کلروفرمی ، اتیل استاتی و عصاره تام گیاه Stachys subaphylla به ترتیب بیشترین اثر را بر Caco-II در مقایسه با سایر رده های سلولی نشان داده است (IC50 < 100 μg/ml) . فراکسیون های گیاه Stachys trinervis بر هیچ یک از رده های سلولی سرطانی اثر قابل توجهی نداشته است.

نویسندگان

مهناز خانوی

دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی ، تهران

آزاده منایی

دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی ، تهران

مهناز لطفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی ، تهران

رفیده عباسی قادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی ، تهران