بررسی اثر سه عصاره هگزانی روی شاخص های تغذیه ای شپشه آرد ، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae)

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 458

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HERBAL01_557

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

حشره کش های گیاهی به دلیل ایمن تر بودن برای انسان و محیط زیست به عنوان جانشین جالب توجهی برای حشره کش های صنعتی در مدیریت آفات مورد توجه قرار گرفته اند. از نظر مدیریت آفات کشاورزی، حشره کش های گیاهی به بهترین شکل برای استفاده در تولید محصولات غذایی ارگانیک در کشورهای پیشرفته سازگار شده اند با این وجود این ترکیبات می توانند نقش مهم تر و بزرگتری در تولید و حفاظت بعد از برداشت محصولات غذایی در کشورهای در حال توسعه هم داشته یاشند. مطالعات زیادی در مورد استفاده از ترکیبات گیاهی علیه آفات انباری وجود دارند این ترکیبات دارای قدرت تبخیر بالا و سمیت زیاد برای آفات انباری هستند شپشه آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) از جمله آفات انباری است که از لحاظ کمی و کیفی خسارات زیادی به آرد می رساند در این تحقیق تاثیر سه عصاره هگزانی شامل استبرق Calotropis procera (Ait.) R. Br ، وینکا Vinca minorL، قیچ Zygophyllum fabago L روی شاخص های تغذیه ای حشره کامل این آفت بررسی شد . نرخ رشد نسبی ، نرخ مصرف نسبی، کارایی تبدیل غذای خورده شده و شاخص بازدارندگی تغذیه برای ارزیابی اثر ضد تغذیه ای اسانس اندازه گیری شد. تیمارها به روش دیسک آردی در شرایط کنترل شده در دمای ۲± ۲۷ درصد و رطوبت نسبی ۵±۷۵ و تاریکی ارزیابی شد. در این آزمایش ها ۵ میکرولیتر از غلظت های ۸ و ۱۶ppm از اسانس هر سه عصاره هگزانی به همراه شاهد (فقط حاوی ۵ میکرولیتر استون) به طور یکنواخت روی دیسک های آردی پخش شدند. پس از تبخیر حلال در هر تکرار ۱۰ حشره شپشه آرد روی دو عدد دیسک آردی قرار داده شد. پس از گذشت ۳ روز از شروع آرمایش شاخص های تغذیه محاسبه شدند پس از ۷۲ ساعت دیسک های آردی وزن شدند. نتایج نشان داد عصاره های هگزانی بر شاخص های مورد آزمایش نسبت به شاهد اثر معنی داری داشتند تاثیر این عصاره های بیانگر کارایی این ترکیبات در کنترل شپشه آرد می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعیده لونی

مربی حشره شناسی کشاورزی گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

ریحانه حبیبی

مربی حشره شناسی کشاورزی گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک