رابطه سبک یادگیری اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان شهرستان شوش

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 737

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0079

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی درمقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری که تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست بود.

کلیدواژه ها:

سبک یادگیری ، سبک اسناد ، پیشرفت تحصیلی ، کنترل درونی و بیرونی ، جنسیت

نویسندگان

مریم عباسی

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علوم و تحقیقات.خوزستان. اهواز.ایران

لیلا مرادی پور

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشکده علوم انسانی سید علی امام.دزفول.ایران

شهلا حجازی

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشکده علوم انسانی سید علی امام.دزفول.ایران