بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس غیر انتفاعی ناحیه 2 ساری

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,568

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0025

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبکهای فرزندپروری با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس غیر انتفاعی ناحیه ساری 2 بود. بدین منظور 256 ، نفر از دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس غیرانتفاعی ناحیه ساری 2 به طور تصادفی ساده انتخاب شده اند . ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارتند از: پرسسشنامه های شیوه های فرزندپروری بامریند و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی هرمنس که در اختیار آزمودنی ها قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق در قسمت آمار توصیفی از مقایسه مستقیم میانگین و انحراف استاندارد و در قسمت آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معناداری آزمون (0/05>=p) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری اطلا عات نشان داد که بین سبک های فرزندپروری با انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج بدست آمده از انجام آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سبک فرزندپروری آسانگیر و مقتدر با انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، رابطه منفی و غیرمعناداری را نشان داد که حاکی از وجود رابطه معکوس بین سبک فرزند پروری آسانگیر و مقتدر با انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه سوم وچهارم تحقیق نشان داد که بین سبک فرزندپروری مستبد با انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد

نویسندگان

مریم تقوایی یزدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

فاطمه زارعی دنگسرکی

دانشجوی کار شناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

ابراهیم کیایی

کارشناس ارشد علوم تربیتی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - Alizadeh & h & andriesc. (2002) interaction of parentingsty ...
 • _ Acar, E., Aktamis, H.(20 10). The relationship between self-regulation ...
 • - Ardoino, Jacques, (1994), _ projet epi stemologique initial de ...
 • _ Baumrind, D (1973) The Development of instrumental competence though ...
 • -Beaudichon, Janine, (1982), La _ ommunication sociale chez 1"enfant. Paris, ...
 • - Berger Peter, et Luckman, Thomas, (1996), La construction sociale ...
 • _ Calero, M.D., Ga rcia_Martin, A. B., _ imenez, M ...
 • - Chen, C.S. (2002). Self- regulated learning strategies and achievement ...
 • - Dodson, Fitzhugh, (1972), Tout se joue avant six _ ...
 • _ dong، qand hong، h.(1997)."- authority veandautho ritarianpr acticesand socialand ...
 • - Hess, Remi, et Gabriel, Weigand, (1994), La relation pedagogique. ...
 • - Horner. M S. A psychological barrier to achievement in ...
 • _ Lefebvre Henr (1976), Le Marxisme P.U.F. Que sais-je? Paris. ...
 • - Lapassade, Georges (1997), L-entree dans la vie, Essaie sur ...
 • _ McClelland.D .C.(1 965a). N achievement and e n trepreneurship ...
 • R. S. Steele(Eds). Human motivation. Morristown. Nj: General Learning Press. ...
 • - Mead, Georges, Herbert, (1963), Lcesprit, le soi, et la ...
 • _ Monadi, Morteza, (2000), Les jeunes et les questions identitaires. ...
 • - Piaget, J.-P. (1981). Intelligence and Affectivity. Basic Books, New ...
 • - Rahman, F, Bux Jumani, N., Basit, A.(2010). Motivating and ...
 • - Ramuze, Michel, (1976), Biologie et Education, In : G.F.E.N., ...
 • - Verquerre, R., Courdent S., Desenclos L, et Montury O., ...
 • نمایش کامل مراجع