تحلیل جامع پاسخ حرکات سکوهای شناورِستونی تحت اثر امواج با استفاده از نرم افزار MOSES

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,423

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_168

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

امروزه و بدلایل فنی و اقتصادی، این سکوها (و سکوهای نیمه شناور TLP) پرکاربردترین سکوهای فر اساحل بوده و فرآیندها و روشهای تحلیل، طراحی و اجرای آنها با سرعت و دقت زیادی در حال تحول، بهبود و اصلاح هستند در این راستا تحقیق حاضر هم با تکیه بر قابلیتهای تحلیلی نرم افزار MOSES ، رفتار حرکتی و پاسخ سکوهای ستونی در معرض و تحت تاثیر امواج محیطی (که شناخت آنها از مبانی و گامهای اصلی و اساسی تحلیلِ هر سکوی شناور و نیمه شناور است ) را مورد بررسی و مطالعة جامع قرار داده است .MOSES یک ابزار قویِ محاسباتی برای هر سازه ایست که بتواند در محیط آب قرارگیرد و توانایی انجام انواع تحلیلهای پیچیده و زمانبر مانند تحلیلها ی حوزة فرکانس و زمان، تحلیلهای همبسته و چندهدفی (مدلسازی و تحلیل همزمان سکو و ملحقات آن مانند سیستم مهاربندی و ...) را با دقت، سهولت و سرعت بالا برای انواع سکوها -مانند سکوی شناور SPAR که در اینجا بررسی شده است- دارد . در ای ن تحقیق برای اولین بار پدیده و مفهوم پیچیدة ناپایداری دینامیکی برای سکوهای شناور و نیمه شناور که تا بحا ل و با نرم افزارهای موجود قابل بررسی دقیق و کامل نبود، به م دد نرم افزار MOSES بررسی شده است. همچنین اشکال مختلف و بهبودیافتة فرم هندسی بدنة سکو (نسبت به فرم متداولِ و کلاسیک ) نیز برای دستیابی به بهترین رفتار حرکتی (خصوصا در درجة آزادیِ Heave )تحت بررسی قرا رگرفته اند. پاسخ حرکتی سکو به دو روش تحلیل در حوزة زمان و حوزة فرکانس انجام شده و توافق نتایج حاصله، مؤید صحت آنهاست . با مدلسازی همزمان بدنة سکو، سیستم مهاربندی و رایزرها و تحلیل همبستة آنها، مقادیر پاسخهای برآورد شده برای سکو بواسطة تاثیر مثبت و مفید میرایی اضافی بوجودآمده ناشی از این مدلسازی جامع و همزمان، کاهش قابل توجهی داشته اند، بنابراین بواسطة امکان انجام تحلیلِ نامبرده و اعمال تغییرات در فرم هندس ی بدنه، سکوهایی با آبخور بسیار کمتر و از لحاظ فنی و اقتصادی بصرفه تر طرح و ارائه خواهند شد.

نویسندگان

مهدی شفیعی فر

استادیار بخش عمران- سازه های دریایی و هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی

مهدی عجمی

دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران

Truls Jarand Larsen

M.Sc in Marine Technology, Norwegian University of Science and Technology.