مدلسازی و تعیین مکانیزم پخش آلاینده های نفتی بر اساس اطلاعات ماهواره ای

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,067

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_161

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن دارای منابع عظیم نفت و گاز میباشند . که با توجه به ارزان بودن انرژی نفت، آمار ترافیک دریایی منطقه حک ایت از تراف یک سنگین نفتکشها در این منطقه دارد . این آلودگی ناشی از نشت چاهها، لوله های انتقال و نفتکشهای غول پیکر می باشد . که در زم انهای مختلف شاهد آن بوده ایم . با توجه به اثرات زیانبار و مخرب آلودگی نفتی بر محیط زیست دریایی، مدلهای مختلفی برای پیش بینی حرکت لکه نفتی توسط محققین بیان گردیده . در این تحقیق با استفاده از اطلاعات ماهواره NOAA ، در پخش لکه نفتی ناشی از نشت چاههای کویت (سال ۱۹۹۱ )، مدل پخش لکه نفتی در خلیج فارس ارائه شده است. با توجه به اطلاعات هیدروگرافی و هیدرودینامیکی (باد، موج، جزر و مد منطقه ) و محاسبه اطلا عات جریان منطقه مکانیزم پخش لکه نفتی مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین برای ارزیابی دقیقتر از پخش لکه، با استفاده از نرم افزار MIKE21، حرکت لکه مورد ردیابی قرار گرفته و نتایج با مدل بدست آمده از اطلاعات ماهواره ای در این تحقیق وچند مدل دیگر مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

لکه نفتی. خلیج فارس. سنجش از دور. مدل

نویسندگان

فریدون وفایی

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی

فاضل ایرانمنش

مربی پژوهشی مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری ، GIS, RS

سیدامیر ناصر هراتی

کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی