ارائه ی یک سیستم طبقه بندی مهندسی برای ارزیابی خطر خودسوزی زغال در معادن زغالسنگ

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,400

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANCOAL02_080

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

چکیده مقاله:

خودسوزی ناشی از گرمایش خودبهخودی زغالسنگ در معادن زغالسنگ یکی از مهم تنرینمشکلات عمده درتمامی کشورهای تولیدکننده زغالسنگ و نیز ترس و وحشتی بزرگ برای صنایع و محققین دست اندرکار در این زمینه است .اکثر آتشسوزیهای زغالی در یک ناحیه کوچک بر اثر گرمایش خودبهخودی شروع میشوند و به تدریج ناحیه وسیعی را در بر می گیرند که نتایج آن باعث از دست رفتن میلیونها تن زغالسنگ، مرگ پرسنل، خسارت ونابودی تجهیزات در داخل معدن، آلودگیهای زیست محیطی ناشی از انتشار گازها و خروج دودفراوان ازداخل معدن افزایش دمای داخل معدن، ایجاد مشکل در تهویه معدن و غیره میشود.لذا برای بررسی این پدیده، در این تحقیق ابتدا ساقه علمی موضوع مورد بررسی قرارگرفته و مهمترین پارامترهای مؤثر در خودسوزی زغالسنگ شناسایی شده اند. در ادامه از کارشناسان مربوطه داخل و خارج ازکشوردرمورد ضریب اهمیت هر یک از پارامترهای دخیل در قابلیت خودسوزی زغالسنگ نظرسنجی به عمل آمده است سپس جهت ارایه ی ید سیستم طبقه بندی کمی، بر اساس پارامترهای مؤثر در قابلیت خودسوزی زغالسنگ، نظرات کیفی متخصصان مذکور توسط روش تحلیل سلسله مراتبی فازی دلفی FDAHP تجزیه و تحلیل شده اند ووزن هرپارامتربدست آمده است همچنین با استفاده ازروش سیستمهای مهندسی سنگ RES وزن هریک ازپارامترهای موثر تعیین شد که نتایجحاصل ازاین دوروش تطابق خوبی باهم دارند با دستیابی به وزن هر پارامتر، سیستم طبقه بندی جدیدی به صورت کمی پیشنهاد شده است این سیستم که اندیس پتانسیل خودسوزی زغال سنگ نامیده شده است (CSCPi: Coal Spontaneous Combustion Potential index)درمجموع به زغلهای امتیازی از0تا100اختصاص میدهد سپس قابلیت خودسوزی زغالسنگ در3کلاس پایین متوسط و بالا طبقه بندی میشوند

کلیدواژه ها:

معادن زغال سنگ ، ارزیابی خطرات ، اندیس پتانسیل خودسوزی زغال سنگ (CSCPi) ، طبقه بندی مهندسی ، روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) ، روش سیستم های مهندسی سنگ RES ، معادن زغال سنگ البرزشرقی

نویسندگان

امیر صفاری

دانشگاه صنعتی شاهرود

فرهنگ سرشکی

اساتید راهنما

محمد عطائی

اساتید راهنما