تحلیل انتقال حرارت اغتشاشی در مبدل حرارتی ساده

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 802

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-9-46_004

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

موضوع مورد بررسی در این پژوهش، تحلیل انتقال حرارت درحالت نظام جریان اغتشاشی و کاملاً توسعه یافته با شرط دمای دیواره ثابت در یک مبدل حرارتی ساده می باشد. تحلیل به دو روش حل عددی توسط نرم افزار فلوئنت و حل تحلیلی صورتگرفته است. این مسأله برای دو هندسه مختلف بررسی شده است، بدین صورت که در ابتدا مبدل حرارتی به صورت یک مجرا با مقطع مستطیلی در نظر گرفته شده و حلهای عددی وتحلیلی انجام گرفته است و در ادامه مبدل حرارتی به صورت یک مجرا با مقطع دایر های مدل شده و دوباره حل های عددی و تحلیلی در این حالت نیز انجام گرفته است. هدف از اینپژوهش مقایسه ح لهای عددی و تحلیلی برای هر کدام از مبد لهای ذکر شده در بالا به صورت جداگانه م یباشد. ازمقایسه نتایج دیده می شود که به علت اتفاق افتادن نقطه تکین در ابتدای کانال در حل تحلیلی، در یک مقطع عرضی یکسان)در راستای طول مبدل(، بین نمودارهای دمای حاصل از حل تحلیلی و حل عددی اختلاف زیادی وجود دارد و چه در مختصات استوانه ای و چه در مختصات مستطیلی، این نمودارهااز لحاظ شکل و میزان افزایش دما کاملاً متفاوت هستند. لذا پروفیل های دمای حاصل از حل عددی به دلیل نداشتن مشکل بروز نقطه تکین، توزیع دمای مطابق با فیزیک واقعی مسأله ودقی قتری را ارائه م یدهند و این امر مزیت حل عددی نسبت به حل تحلیلی را میرساند

نویسندگان

علی صالحی نسب

کارشناس مکانیک

محسن گودرزی

دکترای مکانیک و استادیار دانشگاه بوعلی سینا