آقای علی صالحی نسب

Ali Salehi Nasab

کارشناس مکانیک

Researcher ID: (176961)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران