مدلسازی آزمایشگاهی یک مبدل حرارتی دو لوله ای جریان مخالف برای تعیینLMTD

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 884

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-9-46_001

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

شرک تهای سازنده مبدلهای حرارتی به صورت پیوسته در حال جستجو و بهبود کارایی مبدل های حرارتی م یباشند. اختلاف دمای لگاریتمی یکی از فاکتورهای مهم و تأثیر گذار بر بازده و عملکرد مبد لهای حرارتی دو لوله بوده و پارامترهای مختلفیبر روی آن تأثیر می گذارد. بنابراین در این مطالعه از روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل سه سطحی برای تع یین تأثیر گذاری سه عامل مهم دمای آب گرم ورودی، دبی حجمی آبگرم و دبی حجمی آب سرد بر روی اختلاف دمای لگاریتمی استفاده شد. با استفاده از نرم افزارDesign Expertیک مدل درجه دوم بر روی نتایج حاصله برازش شد. آنالیز آمارینتایج نشان داد که مدل بدست آمده دارای درجه اعتبار )کمتر از0/0001 وضریب همبستگی 0/9984 بسیاربالایی است. نمودارهای احتمال و پارامتر باقی مانده نشان دادند که فرضیات انجام شده در مدل مورد تأ یید هستند. نتایج نشان داد که در محدوده مورد آزمایش عوامل ذکر شده، پارامترهای دمای آب گرم ورودی، دبی حجمی آب سرد و دبی حجمی آب گرم دارای بیشترین تأثیر بر روی اختلاف دمای لگاریتمیم یباشند. همچنین هیچکدام از برهمکن شهای بین پارامترهای مختلف بر روی اختلاف دمای لگاریتمی تأثیرگذار نیستند

کلیدواژه ها:

مبدل حرارتی دولوله جریان متقابل ، طراحی آزمایش ، مدل درجه دوم ، عامل موثر ، برهمکنش

نویسندگان

احمد دادوندکوهی

استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

نگین توکلی

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان، رشت، ایران