تع یین پارامترهای موثر بر اختلاف دمای لگاریتمی دریک مبدل حرارتی دو لوله جریان موازی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 832

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-9-45_003

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه اختلاف دمای لگاریتمی کیی ار فاکتورهای مهم در طراحی مبدلهای دو لوله بوده و پارامترهای مختلفی بر روی آن تأثیر م یگذارد، در این تحقیق از روش غربالگری فاکتوریل کامل سه سطحی برای تع یین تأثیر گذاری سه عاملمهم دمای آب گرم ورودی، دبی حجمی آب گرم و دبی حجمی آب سرد بر روی اختلاف دمای لگاریتمی استفاده شد. با استفاده از نرم افزارDesign Expertیک مدل درجه دوم بر روی نتایج حاصله برازش شد. آنالیز آماری نتایج نشان داد که مدل بدست آمده دارای درجه اعتبار )کمتر از0/0001 وضریب همبستگی 0/9998 بسیار بالایی است. نمودارهای احتمال و پارامتر باقی مانده نشان دادند که فرضیات انجام شده در مدل مورد تأ ییدهستند. نتایج نشان داد که در محدوده مورد آزمایش عوامل ذکر شده، دو عامل دمای آب گرم ورودی و دبی حجمی آب سرددارای بیشترین تأثیر بر روی اختلاف دمای لگاریتمی می باشند. همچنین برهمکنش دمای آب گرم ورودی-دبی حجمی آب سرد و دبی حجمی آب گرم-دبی حجمی آب سرد بر روی اختلافدمای لگاریتمی تأثیر م یگذارد در حالی که برهمکنش دمای آبگرم ورودی-دبی حجمی آب گرم تأثیری بر روی اختلاف دمای لگاریتمی نمیگذارد

کلیدواژه ها:

مبدل حرارتی دولوله جریان موازی ، طراحی آزمایش ، مدل درجه دوم ، عامل موثر ، برهمکنش

نویسندگان

احمد دادوندکوهی

استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان

نگین توکلی

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان