مطالعه اثر بکارگیری نانوسیال بر کارائی مبدل های گرمایی و شبی هسازی جریان نانو سیال آب Al2O3 در یک لوله از مبدل حرارتی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 701

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-6-36_005

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

در کاربردهای مهندسی انتقال حرارت در سیالات از اهمیت فراوانی برخوردار است، بنابراین مهندسان و پژوهشگران، روشهای متعددی را به منظور افزایش انتقال حرارت پیشنهاد نموده اند. به همین منظور در سال های اخیر رو شهای نوینی بهکار گرفته شده است که یکی از این روش ها استفاده از نان وسیال م یباشد. نان وسیالات دارای خواص حرارتی مطلوبی نسبت به سیال پایه هستند. در این تحقیق برای تحلیل یک مبدلدولوله ای، ساده سازی انجام شده است. به این صورت که رفتار جریان آشفته نانوسیال در داخل یک لوله تحت شار حرارتی ثابت بصورت عددی بررسی شده است و از مدل تک فازی برای مد لسازی نانوسیال استفاده شده است. براساس نتایجعددی میزان تاثیر افزایش درصد حجمی نانوذرات Al2O3در رینولدزهای مختلف بر عدد ناسلت، تغییرات تنش برشی و تغییرات دمای نانوسیال و دیواره بررسی شده و مشاهده شدهاست که با افزودن درصد حجمی نانوذرات و با افزایش عدد رینولدز عدد ناسلت و تنش برشی افزایش چشم گیری دارند و دمای دیواره و سیال کاهش میی ابند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هادی بت شکن آرتی جانی

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

محمد حسین بهمنی

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

قنبر علی شیخ زاده

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان