شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار در منظر ورودی کاربری های تجاری و مذهبی بر ارتقای حسه دعوت کنندگی)مطالعه موردی محدوده تجریش تهران(

سال انتشار:

1393

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

817

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JULR-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

انسان غالباً فعهالانه با فضا برخورد کرده و همواره با آن در داد و ستد اطلاعات است. فرد پس از قرارگیری در یک مکان و دریافت اطلاعاتو نمادها توسط حواس خود، با توجه به سرعت رابطه یابی بین این عناصر، قادر خواهد بود که به بخشی از محیط پاسخ فعهال داده و توجه خود را به سمت آنها معطوف کند. «حس مکان»، توانمند ی فضا یامکان در ایجا د حسهی خا ص نسبت به کلیهت مکان است. «ورودی» اوهلین مکانی است که با حضور در آن خصوصیات کلی فضا، آداب ورود، حده خصوصی و عمومی بودن و سایر ویژگی های فضا کشف می شود؛ لذا توقعی که از یک ورودی می رود القاء حسه دعوت کنندگی و پذیرش فرد است. انسان به واسطه نوع تعاملاتی که با مکان بر قرار می سازد، اوهلین تجربه حضور در مکان را از «ورودی آن مکان» در ذهن خود به ثبت می رساند و این مرحله از حسه ادراک، اوهلین تجربه ای می شود برای تداوم حضور و پیوند فرد با مکان و یا عدم دعوت فرد برای ورود و همنوایی با مکان. با توجه به این رویکرد مؤلفه های عینی منظر شهر از جمله خوش نمابودن، تنوع، هماهنگی با جداره های اطراف و... و مؤلفه های ذهنی سیما و منظر از جمله صمیمیت، اصالت، سرزندگی و... در دعوت کنندگی ورودی تأثیر گذار بوده و به خلق «حس مکان» کمک می نمایند. به این منظور در یک برداشت میدانی، محدوده میدان تجریش واقع در منطقه 1 شهرداری تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه از این پژوهش نتیجه می شود این است که مهم ترین عاملی که در شکل گیری حسه مکان در یک کاربری مذهبی اهمیت دارد القاء حسه آرامش و صمیمیت، افزایش سرزندگی، تحرک و هویت به عنوان مؤلفه های ذهنی تعیین کننده در ورود و یا رده پذیرش ورود و دعوت کنندگی حاصل از اوهلین سکانس دید است. امها انتظاری که از «دعوت کنندگی ورودی» در یک کاربری تجاری می رود ظاهری متفاوت و گاه هماهنگ، اصالت و تناسب ورودی با مکان، خو شنما بودن و توجه به میزان روشنایی در شب و در مجموع سرزندگی فضا است. در نهایت در این پژوهش راهبردهای طراحی در زمینه ارتقاء دعوت کنندگی ورودی با استفاده از مؤلفه های تأثیر گذار سیما و منظر شهری ارائه شده است.

نویسندگان

نجمهمظفری پور
نجمه مظفری پور

کارشناس ارشد مدیریت شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران