انتخاب مناسبترین مجموعهی بهسازی خاک در حفاری مکانیزهی تونل خط 7متروی تهران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,129

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1393

چکیده مقاله:

امروزه از تونلسازی سپری در مقیاس گسترده برای حفر تونلهای شهری در خاکهای نرم و کمعمق استفادهمیشود. تونلزنی با EPB نیازمند بهسازی خاک است و قابلیت اجرای آن برای خاکهای فاقد چسبندگی نیزافزایش یافته است. انتخاب مناسبترین مجموعهی بهسازی نیاز به بررسیهای دقیقی دارد تا بتوان مشخصاتخاک بهسازی شده را تعیین و دادههای قابل اندازهگیری را مشخص نمود. انتخاب استراتژی مناسب برایبهسازی خاک در حین حفاری، شناسایی مخاطرات زمین را پر اهمیت جلوه میدهد تا با اطمینان بیشتر،تصمیمات مورد نیاز برای انتخاب نوع رفتار فیزیکی فوم و دیگر افزودنیها گرفته شود. دراین پژوهش، انتخابپارامترهای بهسازی با توجه به بررسیهای تئوری، آزمایشگاهی و میدانی صورت گرفته است. به منظوربهسازی خاک از سه نوع فوم متفاوت ) A ، B ، C ( استفاده شده که در آن فوم B )برای اهداف معمولی با پایداری متوسط( بیشترین طول مسیرتونل خط 5 متروی تهران را پوشش داده است. بررسیها نشان میدهد هر واحد خاکی با توجه به خصوصیات زمینشناسی و ژئوتکنیکی، نیازبه افزودنیهای خاصی دارد و پارامترهای بهسازی برای هریک از آنها متفاوت است. همچنین نتایج حاصل از مطالعات تئوری با نتایجمشاهدات میدانی بسیار به هم نزدیک بوده، ولی با نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی متفاوت است. بهسازی مناسب خاک مسیر تونلموجب کاهش گشتاور، سایش، چسبندگی و نفوذپذیری شده و بهبود کنترل خاک را به همراه دارد.

کلیدواژه ها:

سپر فشار تعادلی زمینبهسازی خاکنسبت تزریق فومنسبت انبساط فومغلظت مادهی کفسازنسبت تزریق پلیمر

نویسندگان

حسن بخشنده امنیه

دانشیار گروه معدن دانشگاه کاشان

محمدصابر زمزم

دانشجوی دکترای تخصص دانشگاه کاشان

سید احسان موسوی

کارشناس فنی تونل خط ۷ متروی تهران

صادق طریق ازلی

دانشجوی دکترای تخصصی زمین شناسی مهندسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد