چالش های سلامت روان شهری تهران

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 927

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANDISHESARA01_076

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

در اساسنامه سازمان بهداشت جهانیتعریف شده است، اما مفهوم سلامت روانی از نظر سازمان جهانی بهداشت چیزی « بودن جسمی، روانی و اجتماعیفراتر از نبود اختلالات روانی است و شامل حداقل شش مقوله به این شرح است: 1) خوب بودن ذهنی، 2) ادراک خودکار آمدی 3) استقلال و خودمختاری، 4) کفایت و شایستگی، 5) وابستگی بین نسلی، 6) خود شکوفایی توانمندیهایبالقوه فکری و هیجانی.در جدیدترین پیشبینی سازمان جهانی بهداشت، رتبه بار اختلال افسردگی در کشورهای توسعهیافته از رتبه چهارم درسال 2002 م به رتبه اول در سال 2030 م و در کشورهای در حال توسعه از رتبه چهارم در سال 2002 م به رتبه دوم پسدر سال 2030 م میرسد. رتبه بار بیماری دیابت که یک اختلال روانتنی است از رتبه بیستم در سال HIV/AIDS از2002 م به رتبه یازدهم در سال 2030 م افزایش مییابد. همگی این پیشبینیها از اهمیت توجه به سلامت روان، در دودهه آینده پیش رو را در سطح جهانی حکایت مینماید.آنچه از یافتههای پژوهشی بر میآید، سیمای سلامت روانشهری شهر تهران در قیاس با بسیاری از شهرهای دیگر دنیا ازوضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نیست. و با کمال تأسف روند حرکت نیز در طی سالهای اخیر، امیدبخشنمیباشد.به نظر میرسد هم وزارت بهداشت که قانوناً مسئول تأمین، حفظ و ارتقای تمامی ابعاد سلامت میباشد و هم شهرداریتهران که به عنوان یک نهاد اجتماعی مسئول ارتقای کیفیت زندگی شهروندان میباشد و سرانجام سایر نهادهای تقنینی،اجرایی، قضایی، امنیتی و رسانهای باید به صورت هماهنگ برای این بعد نامطلوب سلامت، یعنی سلامت روانی، تدبیر وچاره بیندیشند و تا دیر نشده است با همفکری صاحبنظران و همکاری تمامی دستگاههای ذیربط طرحی جامع برایتأمین و ارتقای سلامت روان تدوین وپس از تصویب در مراجع ذیربط، اقدام عملی آن را به منصه ظهور برسانند

کلیدواژه ها:

.. ) ، کیفیت زندگی ، شهر تهران. -GHQ سلامت روان ، پرسشنام. سلامت عمومی ( 2