شهرداری سازمان خدماتی یا نهاد اجتماعی بررسی موانع و چالش های فرهنگی و اجتماعی درون سیستمی ارتقای شهرداری تهران به نهاد اجتماعی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,343

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANDISHESARA01_071

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

سازمانهای خدماتی فقط از طریق ایجاد تغییرات نرم، درونزا و مشارکتمحور و با اهداف اجتماعی میتوانند خود رابه سطح نهادهای اجتماعی ارتقاء دهند.شهرداری تهران برای تحقق مأموریت ارتقاء به یک نهاد اجتماعی با رویکرد راهبردی حکمروایی خوب باید موانع وچالشهای فراروی خود را با مطالعات و پژوهشهای علمی و بینرشتهای شناسایی و با یک برنامهریزی جامع، همسو،تعادلبخش و فرایندی، آنها را به فرصت تبدیل کند. بهطورحتم، سهم موانع و چالشهای اجتماعی و فرهنگیدرونسیستمی شهرداری، به دلیل بسترساز بودن آنها، بسیار زیاد و قابلتوجه است. رفع این موانع و چالشها با کمک بهظرفیتسازی منابع انسانی و سازمانی موجب میشود تا سازمان شهرداری تهران به عزم سازمانی لازم برای تغییر بهصورت درونزا دست پیدا کند. بدینترتیب، شهرداری در گامهای بعد میتواند مأموریت ارتقاء به یک نهاد اجتماعی رابا موفقیت به انجام رسانده و شهرداری را به یک نهاد اجتماعی متعهد و پاسخگو تبدیل سازد.در نوشتار حاضر پس از بررسی و فرضآزمایی فرضیههای پژوهشی منتج شده از چهارچوب و رویکرد نظریدر جامعه آماری شهرداری تهران، راهکارهای عملی و کاربردی مناسبی « ظرفیتسازی سازمانی » و « حکمروایی خوب »ارائه میشود.

کلیدواژه ها:

حکمروایی خوب ، ظرفیتسازی ، توسعه ظرفیت ، نهاد اجتماعی ، چالشهای اجتماعی و فرهنگی