تحلیل جامعه شناختی میزان اعتماد شهروندان به عملکرد شهرداری تهران

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 773

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANDISHESARA01_033

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

بیتردید، اعتماد اجتماعی یکی از پایههای برقراری نظم اجتماعی در جامعه میباشد؛ چراکه یکی از جنبههای مهمروابط انسانی و زمینهساز همکاری میان اعضای جامعه است. مقاله حاضر درصدد تحلیل جامعهشناختی میزان اعتمادشهروندان نسبت به عملکرد شهرداری تهران میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالای شهرتهران در سال 1388 و تعداد حجم نمونه برابر با 1190 نفر میباشد. برای سنجش اعتماد به عملکرد شهرداری به بررسیپرداخته شده است. همچنین از دو مؤلفه اعتماد ابزاری و « میزان اعتماد به شهردار » و « میزان اعتماد مردم به کارکنان »اعتماد ارزششناختی برای سنجش نوع اعتماد استفاده نمودهایم. نتایج نشان داد که میانگین نمره اعتماد شهروندان به16 است. دیگر نتایج، حاکی از آن است که میانگین نمره / شهردار تهران با توجه به طیف نمره صفر تا 20 ، برابر با 5916 میباشد. همچنین / 16 و نیز برای اعتماد ارزششناختی برابر با 60 / اعتماد ابزاری به عملکرد شهردار برابر با 264 میباشد. در این میان، میانگین نمره اعتماد ابزاری به عملکرد / میانگین نمره اعتماد به عملکرد کارکنان برابر با 454 است. بنابراین ملاحظه / 4 و در مقابل، میانگین اعتماد ارزششناختی به عملکرد کارکنان برابر با 14 / کارکنان برابر با 19میگردد که میزان اعتماد مردم به عملکرد کارکنان شهرداری و خود شهردار در هر دو بعد اعتماد ابزاری وارزششناختی یکسان است. نکته مهم و قابل تحلیل به لحاظ جامعهشناختی این است که مشاهده میگردد بحث اعتمادبه عملکرد شهرداری هم متوجه مجموعهای از رفتارها و انتظارات ابزاری و هم شامل بعد ارزششناختی اعتماد میشود

نویسندگان