وضعیت موجود مطلوب شهروندی اجتماعی در تهران و راهکارهای ارتقای آن

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 835

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANDISHESARA01_028

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

شهروندی به عنوان پدیدهای اجتماعی و سیاسی از ویژگیهای مهم جوامع مدرن بهحساب میآید. در سند چشماندازفعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، » 1404 شهروندان ایرانی به عنوان افرادی« انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران، و مفتخر به ایرانیبودنتعریف شدهاند که طبعاً وضعیت شهروندی اجتماعی مطلوبتری نسبت به وضع موجود است. هدف این مقاله بررسیوضعیت موجود شهروندی اجتماعی شهروندان تهرانی و ارائه راهکارهایی برای تحقق شهروندی اجتماعی مطلوبتریدر راستای سند چشمانداز است.شهروندی دارای مجموعه گستردهای از حقوق و تکالیف مدنی، سیاسی و اجتماعی است. بررسی حاضر با هدف تحلیلجامعهشناختی وضعیت تکالیف شهروندی اجتماعی بر حسب دو بعد تکالیف فردی و جمعی شهروندی انجام شده است.این پژوهش به روش پیمایش در بین کلیه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران صورت گرفته است. حجم نمونهتحقیق 600 نفر و شیوه نمونهگیری چندمرحلهای بوده و دادههای لازم از طریق مصاحبه حضوری جمعآوری شده است.یافتههای این تحقیق نشان میدهد که اکثریت شهروندان تهرانی شهروندانی منفعل هستند و تنها کمتر از 20 درصد آنانرا میتوان شهروند فعال محسوب کرد. بنابراین، اگر شهروندی مطلوب را شهروندی فعال بنامیم، جای کار زیادی وجوددارد تا شهروندان نیمهفعال و منفعل به شهروندان فعال تبدیل شوند.

کلیدواژه ها:

شهروندی ، تکالیف شهروندی ، شهروندی مطلوب ، شهروندی خاصگرا و عامگرا