تشخیص مولکولی مایکوپلاسما پنومونیه در مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 951

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMM-8-1_001

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1393

چکیده مقاله:

زمینه و اهداف: در سالهای اخیر نقش مایکوپلاسماها به عنوان یکی از تولید کنندههای سوپرآنتیژن در ایجاد بیماریهای التهابی از جمله آرتریت روماتوئید مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا، هدف این مطالعهتشخیص مایکوپلاسما پنومونیه در مایع مفصل بیماران مبتلاء به آرتریت روماتوئید به روش PCR بود. مواد و روش کار: در این تحقیق 131 نمونه مایع مفصل بیماران مبتلاء به آرتریت روماتوئید طی 3سال از 1331 تا 1331 جمعآوری گردیدند. پس از استخراج ژنوم با استفاده از پرایمرهای اختصاصی جنس و گونه مایکوپلاسما پنومونیه، PCR اجرا گردید. در نهایت محصول PCR با تعیین توالی تأیید شد.نتایج به صورت توصیفی آنالیز و تحلیل شدند. از مایکوپلاسما پنومونیه سویه ATCC: 29342 به عنوان کنترل استفاده شد یافتهها: در این مطالعه با استفاده از پرایمر اختصاصی جنس 01 نمونه53/4درصد ازنظر جنس مایکوپلاسما و با استفاده از پرایمر اختصاصی گونه 31 نمونه22/9درصد ازنظر وجود گونه مایکوپلاسما پنومونیه مثبت گزارش گردید. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد، مایکوپلاسما پنومونیه میتواند یکی از عوامل احتمالی ایجادآرتریت روماتوئید باشد. همچنین روش مولکولی PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی جنس و گونه قادر است مایکوپلاسما پنومونیه را در مایع مفصل شناسایی نماید. این نتایج ممکن است درمان اختصاصی بخشی از بیماران با علایم آرتریت روماتوئید را تسهیل نماید.

کلیدواژه ها:

مایکوپلاسما پنومونیه ، PCR ، آرتریت روماتوئید و مایع مفصل

نویسندگان

رضا گل محمدی

گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج تهران ایران

رمضانعلی عطایی

مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران ایران

غلامحسین علیشیری

گروه روماتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...عج تهران ایران

رضا میرنژاد

مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...عج تهران ایران