بکارگیری روشP-CEIAدر تشخیص سریع سالمونلا در فرآورده های لبنی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 664

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMM-5-4_004

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1393

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور شناسایی و تشخیص سریع گونه های مختلف سالمونلا در فرآورده های لبنی مورداستفاده قرار گرفت. از آنجائیکه روشهای مرسوم کشت باکتریایی و الایزاAb-EIA=Antibody-Enzyme Immuno Assayدر تشخیص باکتریهای پاتوژن نظیر سالمونلا زمان بر بوده و هزینه های بالایی را به خوداختصاص می دهند، لذا در این تحقیق از روش، Polymixin – Coated Polyester Cloth in EIA (P-CEIA جهت مقایسه با روش های فوق استفاده گردیدروش بررسی: برای مقایسه دو روشP-CEIA و Ab-EIAرقت های مختلف سالمونلا تیفی موریومRa-30 NVپپتون واتر بافر شدهpH=7.4,BPWتهیه گردید. همچنین ده نمونه شیر و خامه مشکوک به سالمونلا با دو روش فوق مورد بررسی قرار گرفت یافته ها: بررسی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با استفاده از سویه استاندارد سالمونلا تیفی موریومRa-30 ، حساسیت روش،P-CEIAمعادل 6 10 cfu/mLاست، در حالیکه این میزان در روش105cfu/ml ،Ab-EIAبود. پس از تیمار حرارتی در حضور دترجنت سدیم دزوکسی کولات حساسیت دو روش با هم برابر گردید. ضمناً از ده نمونه مشکوک شیر و خامه در روشAb-EIAبترتیب 5 و 3 نمونه مثبت و در روش،P-CEIAنیز بترتیب 6و 3 نمونه مثبت مشاهده گردیدبررسی یافته ها در این تحقیق نشان داد که روشP-CEIAروشی سریع، مقرون به صرفه و پایدار برای تشخیص سالمونلاها در فرآورده های لبنی می باشد

نویسندگان

رحمان شکری

بخش تولید فرآورده های دارویی نوترکیب، انستیتو پاستور ایران، مجتمع کرج،

بهمن تبرائی

بخش تولید واکسن های باکتریایی، انستیتو پاستور ایران، مجتمع کرج،

صدیقه حاتمی

بخش تولید فرآورده های دارویی نوترکیب، انستیتو پاستور ایران، مجتمع کرج،

امید نیلی زاده رهبر

بخش تولید فرآورده های دارویی نوترکیب، انستیتو پاستور ایران، مجتمع کرج،