طراحی و ساخت پلاسمید حاوی کاست بیانی فیوژن پروتئین CFP-10،ESAT-6 مایکوباکتریوم توبرکولوزیس

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 791

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMM-4-3_001

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1393

چکیده مقاله:

در قرن گذشته تنها روش تشخیص عفونت نهفته مایکوهاکتر یوم توبرکولو زیس آزمایش پوستی توبرکولین بود. این آزمای در بیماران آلوده با دیگر مایکوباکتریومها و در افراد واکسینه با BCG نتا یج مثبتکاذب دارد. لذا، لزوم روشهای تشخیصی کارآمد، سریع و دقیق مطرح میشود. دو آنتیژن CFP-10 و ESAT-6 در تمام مایکوباکتریومهای پاتوژن وجود دارد ولی در سویههای مولد واکسن BCG و مایکوباکتریومها ی فرصتطلب از جمله مایکوباکتریوم آویوم وجود ندارد. هدف این مطالعه ساخت سازه بیانی فیوژن پروتنین متشکل از دو ژن اختصاصی رمز کننده CFP-10 و ESAT-6 بود. این فیوژن پروتیین در آزمای اختصاصی تشخیص عفونتفعال و نهفته مایکو باکتریوم توبر کولوزیس بهکار برده میشود.روش بررسی: DNA مایکوباکتریوم توبرکولوزیس H37Rv استخراج و تعیین غلظت گردید. برای تکثیر قطعاتESAT-6 ، CFP-10 و قطعه شامز ESAT-6 و CFP-10 پرایمر طراحی گردیهد و PCR و Overlap PCR انجام شد. محصول PCR حاصل از فیوژن ESAT-6 و CFP-10 در پلاسهم ید pTZ57T/A کلون شد. سپس پلاسمیدpQE-60 و pT-ESAT-CFP با دو آنزیم BamHI و NcoI هضم شد. محصول هضم آنزیمی روی ژل آگارز الکتروفورز شد. باندهای DNA حاوی ESAT-CFP و pQE-60 خطی شده از ژل آگارز اسهتخراج گردید. قطعه ESAT-CFP در pQE-60 کلون مجدد شد. کلونهای بهدست آمده با PCR ، هضم آنزیمی وتعیهین تهوالی ارز یه ابیگردید. پلاسمید نهایی pQ-ESAT-CFP نامیده شد. یافتهها: محصولات PCR ، پلاسمید pT-ESAT-CFP و پلاسمید نهایی با هضم آنزیمی و تعیین توالی تایید شدند. نتیجهگیری : با بیان سازه ژنی pQ-ESAT-CFP و تخلیص فیوژن پروتنین حاصهل میتوان ازآن برای ساخت کیت تشخیصی مایکوباکتریوم توبر کولوزیس، جایگزین آزمایش توبرکولین، استفاده کرد

نویسندگان

مرصع فرناد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

حسین خان احمد شهررضا

مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

بهمن تبرائی

مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

بهادر یزدان پناه

مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران