تجزیه علیت روی صفات کمی و کیفی و بیماری گال زگیلی در چغندرقند

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 476

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT10_285

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393

چکیده مقاله:

برای انجام این تحقیق آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 21 ژنوتیپ مختلف و سه تکرار در مزارع دزفول انجام شد. صفات وابسته در این آزمایش شامل عملکرد ریشه، درصد قند سفید، قند ملاس و خلوص بودند که همراه با سایرصفات مستقل مورد بررسی قرار گرفتند . تعداد بوته در کرت دارای اثرمستقیم و مثبت (P=0.574) و اثرات غیرمستقیم و مثبت از طریق نیتروژن (P=0.019) و گال ریشه (P=0.052) بر روی عملکرد ریشه بود . پتاسیم دارای اثرمستقیم و مثبت (P=0.241) و اثرات غیرمستقیم و مثبت از طریق نیتروژن (P=0.021) و سدیم (P=0.058) و اثر غیر مستقیم و منفی ازطریق خلوص (P=0.359) روی درصد قند سفید داشت . پتاسیم دارای اثرمستقیم و مثبت (P=0.332) و اثرات غیرمستقیم و مثبت از طریق نیتروژن (P=0.02) و سدیم (P=0.077) روی درصد قند ملاس بود .پتاسیم از اثر مستقیم و منفی (P=0.207) و اثرات غیرمستقیم و منفی از طریق نیتروژن (P=0.018) و سدیم (P=0.052) و اثر غیرمستقیم و مثبت از طریق درصد قند خام (P=0.05) روی خلوص داشته است.

کلیدواژه ها:

تجزیه علیت ، صفات کمی و کیفی ، گال زگیلی و چغندرقند

نویسندگان

محمد حسین عزیزپور

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

حمید شریفی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول