مقایسه تطبیقی میزان به کارگیری عوامل مؤثر در انتقال فناوری با رویکرد MCDM (مطالعه موردی شرکتهای صنعت فولاد)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 739

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-9-33_006

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت فناوری یکی از مهمترین عوامل در بهبود و توسعه تولید کالا و خدمات می باشد. در سا لهای اخیر به دلیل شتاب در پیشرفت علمی، بسیاری از کشورها شروع به انتقال فناوری نموده اند. هدف این تحقیق مقایسه تطبیقی میزان به کارگیری عواملموثر بر انتقال فناوری است. با توجه به نتایج عوامل کلیدی شناسایی شده در فرایند انتقال فناوری، الگویی جهت به کارگیری عواملمؤثر بر انتقال فناوری در صنعت فولاد کشور تدوین شده است. اهدافی که در این تحقیق دنبال شده این است که انتقال فناوری در صنعت فولاد کشور تا چه اندازه منطبق بر عوامل مؤثر بوده است. با استفاده از نظر خبرگان در رابطه با میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انتقال فناوری و بهره گیری از تکنیک های MCDM به رتبه بندی و اولویت بندی هر یک از عوامل مؤثر شناسایی شده پرداخته شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه برای تحلیل و پردازش داده ها استفاده شده است و پایایی و روایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 950 /0 به دست آمده است که نشان دهنده پایایی و روایی پرسشنامه می باشد. برای انجام تحلیل های آماری از روش های آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای، آزمون t زوجی و آزمون مقایسه میانگین استفاده شده که همه موارد توسط نرم افزار SPSS آنالیز شده است. در نهایت بر اساس الگوی پیشنهادی و نتایج ارزیابی ها و تحلیل ها، پیشنهادهایی برای بهبود و موفقیت و اثر بخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران ارائه گردیده است

نویسندگان

محمود مهدی زاده

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

صدیق رئیسی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده مهندسی صنایع

هادی حیدر ی قره بلاغ

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مجتبی پیرهادی

کارشناس ارشد مدیریت صنایع دانشگاه امام صادق (ع)