بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 688

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-9-33_005

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

در زمینه کسب و کارهای دانش بنیان کمتر پژوهش کاربردی انجام شده است. از طرفی با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان میتوان بسترهای لازم را برای ایجاد و توسعه این شرکتها شناسایی کرده و در راستای پیاده سازی آنها گام برداشت. بر این اساس هدف پژوهش حاضر ، شناسایی و اولویت بندی فعالیت های کلیدی قابل اجرا توسط دولت در راستای کمک به بهبود روند ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، همه شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری دانشگاه های شهر تهران است. از پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز در این پژوهش استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون خی-دو و برای رتبه بندی شاخص ها از تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر اهمیت زیاد نقش دولت در کمک به بهبود روند ایجاد و توسعه کسب و کارهای دان شبنیان است که این مهم از طریق فعالیت هایی که در صدر آنها حمایتهای مالی دولت قرار دارد، امکا نپذیر می باشد. از این رو میتوان گفت دولت باید در این راستا اقدامات گسترده ای را آغاز کند و این امر مورد توجه مسئولین دولتی ذیربط قرار گیرد. در پایان نیز پیشنهاداتی بر اساس نتایج این پژوهش ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

کسب و کارهای دانش بنیان ، پارک های علم و فناوری ، مراکز رشد ، اقتصاد دانشی ، دولت

نویسندگان

نجمه اکبر زاده

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

احسان شفیع زاده

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران