بررسی تأثیر استراتژی سرمایه در گردش محافظه کارانه شرکتها بر پیش بینی آشفتگی مالی شرکت

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,172

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_315

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

این تحقیق الگوی ترکیبی را جهت تعیین تأثیر استراتژی سرمایه در گردش محافظه کارانه شرکتها بر پیش بینی آشتفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1390 را نشان میدهد. در این پژوهش برای اندازه گیری آشفتگی مالی شرکتها از مدل Z آلتمن تخمین زده شده استفاده میشود و استراتژی سرمایه در گتردش محافظه کارانه از نقطه یابی نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها و یک منهای نسبت نقدینگی بدست آمده است. بترای جمع آوری داده ها از صورتهای مالی حسابرسی شده سال ورشکستگی استفاده شده است. از روش های آمار توصیفی جهت تلخیص داده ها، از روش های آمار تحلیلی پارامتریک و ناپارامتریک نیز جهت تحلیل نتایج استفاده شده است. مطابق با نتایج پژوهش استراتژی محافظه کارانه بر تخمین مدل پیشبین تأثیرگذار میباشد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی آشفتگی مالی شرکتها ، مدل Zآلدتمن ، اسدتراتژی سرمایه در گردش محافظه کارانه

نویسندگان

ساغر فرهنگی طاهری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز

محمدرضا محمدوند ناهیدی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

حسین بیورانی

دانشیار گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز