رابطه هوش هیجانی با توانایی کنترل بحران در بین مسئولین ورزشی استان مازندران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 838

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_077

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف رابطه بین هوش هیجانی و مولفه های آن شامل خودآگایی، خود کنترلی، همدلی، مهارت های اجتماعی و خودانگیزی با توانایی کنترل بحران درسال 1391 انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، مسئولین ورزشی استان مازندران به تعداد 135 نفر بوده است و حجم نمونه نیز به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، 135 نفر بوده است. نوع تحقیق همبستگی بود که به شیوه پیمایشی اجرا گردید. جهت اندازه گیری یوش هیجانی آزمودنی یا از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و برای اندازه گیری توانایی کنترل بحران از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن 0/73 و پایایی آن 0/96 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و توانایی کنترل بحران رابطه معنی داری وجود دارد (0/01 = p و 0/32 = r). همچنین بین مولفه های هوش هیجانی یعنی خودآگاهی، همدلی، مهارت های اجتماعی، و خودانگیزی با توانایی کنترل بحران رابطه داری وجود دارد (0/01 ≥ p) ولی بین مولفه ی خودکنترلی با توانایی کنترل بحران رابطه معناداری مشاهده نشد (0/13 = r) همچنین بین میزان هوش هیجانی و مولفه های آن براساس جنسیت، سمت، تحصیلات و سابقه کاری آزمودنی ها تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

نویسندگان

عبدالله مصلحی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

عظیم صلاحی کجور

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

حسین منفرد

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

سحر محبی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی