ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری (مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا )

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,423

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC10_306

تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1393

چکیده مقاله:

هدف کلی پژوهش حاضر ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری می باشد. پس از بررسی پیشینه نظری و پژوهشی مدل مفهومی پژوهش تدوین گردیده که در این مدل یادگیری سازمانی رابطه مستقیم با مدیریت دانش دارد و این دو متغیر بر نوآوری سازمانی تاثیر گذار هستند. در این پژوهش تعداد 152 از کارشناسان شرکت های بیمه آسیا در شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شده و داده های این پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه ای که پایایی آن توسط آلفای کرونباخ و روایی آن توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته جمع آوری شد. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که یادگیری سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری با مدیریت دانش دارد. علاوه بر این یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی دارد. مدیریت دانش نیز تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی دارد.

نویسندگان

مصطفی دلیرپور

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران

سعید یعقوبی

استادیار دانشکده صنایع ، دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران