تخمین عمق، ضریب دامنه و فاکتور شکل کانسار باریت با استفاده از وارون سازی غیرخطی داده‌های گرانی سنجی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 779

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SMEC09_039

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1393

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم ژئوفیزیکی تخمین پارامترهای ژئوفیزیکی ساختار مدفون با استفاده از آنومالی گرانی باقی‌مانده یا مشاهده‌ای با استفاده از برداشت داده می‌باشد. از جمله این پارامترها می‌توان به عمق، ضریب دامنه و فاکتورشکل هندسی اشاره کرد. چندین روش تفسیری برای تفسیر داده‌های گرانی با فرض یک مدل هندسی ثابت همچون کره، استوانه افقی/قائم وجود دارد اما با توجه به اینکه در تخمین این پارامترها تنها از مقادیر آنومالی گرانی باقی‌مانده استفاده می‌شود، دقت این تخمین وابسته به دقت جدایش آنومالی محلی از آنومالی مشاهده‌ای خواهد بود. در اینجا روش جدیدی بر مبنای مدل‌سازی وارون غیرخطی مقید برای تخمین عمق، ضریب دامنه و فاکتور شکل یک ساختار مدفون، با توجه به آنومالی گرانی مشاهده شده (ترکیبی از آنومالی منطقه‌ای و باقی‌مانده) مربوط به کره، استوانه افقی/ قائم مطرح شده است. ابتدا با استفاده از داده‌های مصنوعی دقت و صحت روش پیشنهادی بررسی و و پس از تأیید روش، از آن برای تخمین پارامترهای ژئوفیزیکی مورد نیاز جهت اکتشاف کانسار باریت در منطقه آباده استفاده شده است که نتایج حاصل با نتایج مربوط به حفاری و سایر روش‌های ژئوفیزیکی از جمله روش اویلر همخوانی و تطابق قابل توجهی داشته است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سمیرا قلعه نوی

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک گرانی سنجی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

وحید ابراهیم زاده اردستانی

دانشیار گروه فیزیک زمین موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با حوادث طبیعی، تهران، ایران