بررسی رابطه هوش هیجانی و بهره وری کارکنان واحدهای اداری دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز در سال 1389

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 753

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MEDIA-3-3_003

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1393

چکیده مقاله:

هوش عاطفی، نقش مؤثری در آرامش انسان ها دارد. در واقع این هوش عاطفی است که می تواند هوش شناختی را به کارگیرد و در جهت هدف گام بردارد. محققان بر این باورند که هوش شناختی در بهترین شرایط تنها 20 درصد از موفقیت ها را باعثمی شود و 80 درصد از موفقیت ها به هوش عاطفی افراد بستگی دارد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه هوش عاطفی و بهره وری کارکنان انجام گرفته است.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که روی 241 نفر از کارکنان انجام شد. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامهBar-onو نمرات ارزشیابی کارکنان صورت گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ با ضریب 93 نتایج: نشان داد بین هوش عاطفی و بهره وری رابطه مثبت و معنادار یافت نشد. از بین مؤلفه های هوش عاطفی (مهارت هایدرو ن فردی، بین فردی، سازگاری، استرس، خلق کلی) تنها بین مؤلفه مهارت سازگاری با بهره وری رابطه معنادار وجود دارد. بین سنو هوش عاطفی رابطه مثبت و معنادار یافت شد. همچنین بین میانگین نمره هوش عاطفی زن و مرد تفاوت معنادار یافت شدنتیجه گیری: نتایج کلی نشان داد که رابطه مثبت و معنادار بین هوش عاطفی و بهره وری یافت نشد. علت این امر می تواند به این دلیل باشد که در ارزشیابی کارکنان باید به فاکتورهای دیگر توجه و از حالت ارزشیابی متمرکز خارج شود. پیشنهاد می شود با آموزش به افرادی که وظیفه خطیر ارزشیابی را بر عهده دارند تحولی در نظام ارزشیابی ایجاد گردد

نویسندگان

زهرا یزدانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

زهره ریاضی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان