تاثیر متقابل ساختار کریستالی _ مغناطیسی در ترکیبات بین فلزی Gd-X

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,308

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC85_131

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1385

چکیده مقاله:

تاثیر پذیری _ تاثیر گذاری یون مغناطیسی گادلینی م از الکترونهای آزاد تحت پارامتر برهمکنش تبادلی J(0) از دو دیدگاه تئوری RKKY و مدل جنـاب کنـدو از طریـق مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی و مقاومت الکتریکی ترکیبات بین فلزی دوتاییGdXبر حسب دما انجام شده است . فلز غیر مغناطیسی X در دو گروه از ترکیبات فوق بگونه ای انتخاب و تعیین گردیده اند که قابلیت هیبرید شدگی با گادلینیم را دارا باشند مثلاX= Cu, Zn,Ag, Cd, Au از این دسته اند و عناصری ماننـد X=Al, Gd, In, Si, Ge, Sn از این قابلیت برخوردار نمی باشند . ساختارمغناطیسی در ترکیبات بین فلزی، به شدت رقابت اندرکنش تبادلی و اثر حوزه کریـستالی ، کـه ناشـی از الکترونهـای لکال بوده ، بستگی مستقیم دارد . بنابراین با توجـه بـه دو سـاختار پیـشنهادی کریـستالی و مغناطیـسی ، تـاثیر متقابـل آنهـا بطـور تجربـی و تئـوری بـه روش LAPW بـا برنامهwien2k بررسی گردیده است

نویسندگان

محسن صالح کوتاهی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

احمد یزدانی

دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس - تهران

سوران نبوی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران