بررسی تأثیر پارامتر های اقلیمی بر دبی رودخانه ها با استفاده از آزمون من-کندال

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 570

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCCIAE02_042

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1393

چکیده مقاله:

یکی از چالش هایی که بشر با آن روبروست، مسئله تغییر اقلیم و مشکلات ناشی از آن می باشد. بررسی روند می تواند در تفسیررابطه بین فرآیندهای هیدرولوژیکی و تغییرات محیطی در مناطق مورد مطالعه کمک موثری داشته باشد. هدف از انجام اینتحقیق، بررسی روند تغییرات دبی رودخانه های شهر چای و باراندوز چای در دوره های ماهانه و سالانه با استفاده از آزمون آماریمن-کندال می باشد. در سریهای سالانه جریان، روند مشخصی مشاهده نشد ولی سریهای ماهانه دارای روند نزولی در ماه هایمشخصی بودند. روند کاهشی معنی دار در سطح 5 درصد در دبی باراندوز چای در ماه های اسفند، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و شهریور با استفاده از آزمون من- کندال مشاهده شد. در رودخانه شهر چای نیز در ماههای مهر، آذر و شهریور روند نزولی مشخص ومعنی داری حاصل گردید. همچنین دبی رودخانه های شهرچای و باراندوزچای ارومیه به ذوب برف، درجه حرارت و بارندگی وابستهمیباشد.قابل تفسیر - ارتباط معنی دار

نویسندگان

مهرنگ دوستی رضائی

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

فرهنگ دادروان

رئیس گروه تلفیق و بیلان دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

الناز رضائی آباجلو

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه