بررسی تاثیر پارامترهای اجرایی ماشین TBM برنرخ نفود آن بااستفاده ازروش شبکه های عصبی مصنوعی- مطالعه ی موردی تونل بلند زاگرس

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 830

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1393

چکیده مقاله:

نرخ نفوذ یکی از پارامترهای مهم در تعیین مدت زمان حفاری در عملیات تونلسازی است. از آنجا که عملیات حفاری اندرکنش میان زمین و ماشین است؛ بنابراین دو دسته ی کلی پارامتر موثر بر نرخ نفوذ وجود دارد. ازطرفی در شرایط یکسان زمین، به دلیل پارامترهای اجرایی متفاوت ماشین، مقدار نرخ نفوذ متفاوت است. بنابراین در این مقاله به بررسی اثر پارامترهای ماشین بر نرخ نفوذ با استفاده از روش شبکه های عصبیمصنوعی پرداخته شده است. پس از انتخاب پارامترهای موثر بر نرخ نفوذ و ایجاد شبکه ی عصبی بهینه، تحلیل حساسیت بر روی پارامتر نیروی محوری پیشران و گشتاور انجام شده است. نتایج تحلیل ها نشانمی دهد که نیروی محوری پیشران و گشتاور در یک محدوده ی بهینه، سبب افزایش نرخ نفوذ می شود و به منظور دستیابی به نرخ نفوذ حداکثر می توان از زوج نیروی محوری پیشران و گشتاور بهینه استفاده نمود

کلیدواژه ها:

ماشین حفر تونلTBM)/نرخ نفوذ/شبکه های عصبی مصنوعی/نیروی محوری پیشران/گشتاور

نویسندگان

سیدمصلح افتخاری

دانشجوی دکترای تخصصی؛ رشته ی مهندسی معدن؛ گرایش مکانیک سنگ؛ دانشکده ی مهندسی معدن؛ دانشگاه صنعتی اصفهان

علیرضا باغبانان

استادیار؛ دانشکده ی مهندسی معدن؛ دانشگاه صنعتی اصفهان

راحب باقرپور

استادیار؛ دانشکده ی مهندسی معدن؛ دانشگاه صنعتی اصفهان