تولید نانولوله های کربنی تک دیواره درراکتور بستر سیال به روش رسوب گذاری بخار هیدروکربنها بر روی کاتالیست CO- M0/MgO

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,169

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_331

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

نانو لوله های کربنی تک د یواره با بازدهی و خلوص بالا بر روی کاتالیست CO-M0/MgO با روش رسوبگذاری شیمیایی بخار (CVD) در راکتور بستر سیال تولید شد . پارامترهای مختلفی مانند دما ، نسبت گاز منبع کربنی به هیدروژن ، دبی جریان گاز ، مدت زمان واکنش ،اندازه ذرات کاتالیست ، شیب حرارتی و نوع گاز مورد بررسی قرار گرفتند و تاثیر این پارامترها بر کیفیت و بازده نانو لوله های کربنی تک دیواره تولیدی گزارش شده است . در بهترین شرایط که شامل دما 900° c، زمان واکنش 30 دقیقه ، شدت جریان گاز1800 ml/ min ،گاز متان ،شیب حرارتی 7 °c/min ، اندازه ذرات 212µm ونسبت گاز منبع هیدروکربنی به گاز هیدروژن برابر با یک، نانولوله های کربنی تک دیواره با قطر متوسط ۹ / ۰ نانو متر و بازدهی 300 % حاصل گردید .

کلیدواژه ها:

نانو لوله های آربنی ، روش رسوب گذاری بخار هیدروآربنها ، راکتور بستر سیال ، کاتالیست CO-M0/MgO

نویسندگان

احسانه فخر موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد - گروه مهندسی شیمی - دانشکده فنی،دانشگاه تهران

گیتی ابوالحمد

استاد گروه مهندسی شیمی - دانشکده فنی،دانشگاه تهران

محمدمهدی اکبرنژاد

رییس مراکز تحقیقاتی ویژه - پژوهشگاه صنعت نفت

علیمراد رشیدی

پژوهشکده گاز - پژوهشگاه صنعت نفت