مطالعه تجربی سینتیک پلیمریزاسیون پلی بوتادین دارای انتهای هیدروکسیل (HTPB) ایزوفرن دی ایزوسیانات (IPDI)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,162

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_323

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

مطالعه سینتیکی واکنش بین پلی بوتادین دارای انتهای هیدروکسیل (HTPB) وایزو فرن دی ایزو سـیانات IPDI توسط تیتراسیون معکوس انجام شده است . در چهار دمای مختلف میزان پیـشرفت واکـنش , ثابـت سـرعت واکـنش و پارامترهای فعالیت بدست آمده اس ت . نشان داده شده است کـه واکـنش , دارای درجـه دوم ظـاهری از غلظـت هـای می باشد . در نمودارهای درجه دوم , یک عدم تداوم ظاهر شـده اسـت کـه ایـن رفتـار بـدلیل میـل واکنشی متفاوت گروههای ایزوسیانات در مولکول ایزوفرن دی ایزوسیانات می باشد . مقادیر انـرژی فعالیـت بـرای دو در ادامــه کــار , اثرپــارامتر نــسبت پخــت ( نــسبت اکــی والان ) NCO/OH و کاتالیــست فریــک اســتیل اســتونات .Fe(AA)3 برروی پلیمریزاسیون پلی بوتادین بررسی شده است مقایسه ای نیز بین سینتیک واکنش سه دی ایزوسیانات تولوئن دی ایزوسیانات ) , ) TDI هگزامتیلن دی ایزوسیانات (HMDI )و ایزو فرن دی ایزوسیانات IPDI انجام شده است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

آرش کامران پیرزمان

دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی شیمی ونفت

محمد کاظمینی

دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی شیمی ونفت