بکارگیری توربولیترها در کاهش رسوبگذاری آب سردکننده با بررسی دو پارامتر موثر دمای سطح داخلی و میزان تنش برشی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,176

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_023

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

تشکیل رسوب روی سطوح تبادل حرارتی، ضریب کلی انتقال حرارت را کاهش می دهد و به این شکل بازدهی کل سیستم نسبت به افزایش زمان، کاهش می یابد . اما از س وی دیگر بـدلیل پیچیـده بودن مکانیسم تشکیل رسوب، مدل کردن آن توسط یک عبارت ساده ریاضی غیرممکن است زیـرا که این پدیده به پارامترهای عملیاتی مختلفی همچون سرعت، دما، فشار، شـار حرارتـی، غلظـت، قدرت یونی، ساختمان سطح و ... وابسته است . استفاده از توربولیترها در کنـاره لولـه مبـدل هـای حرارتی از دو جنبه حائز اهمیت می باشد : افزایش ضریب انتقال حرارت و کاهش میزان رسوبگذاری . در این تحقیق عملکرد و تاثیر استفاده توربولیترها بـر افـزایش ضـریب انتقـال حـرارت و کـاهش رسوبگذاری برای جریان آب سردکننده بررسی شده است . برای بررسـی تـاثیر آنهـا رو ی افـزایش ضریب انتقال حرارت، مدلسازی ریاضی وجود این وسایل در لوله های مبدل حرارتی بـا اسـتفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) انجام شده است . برای شبیه سازی عملکـرد توربولیترهـا در لوله یک مدل عددی ارائه شد که بصورت سه بعدی، معادلات نـاویر - اسـتوکس میـانگین - رینولـد ز همراه با مدل توربولنت K-ω حل شده است که با استفاده از آن، توزیع دمای تـوده، دمـای سـطح داخلی لوله، تنش برشی روی دیواره داخلی، سرعت روی دیواره و افت فـشار در طـول لولـه، در دو حالت با و بدون بکارگیری استفاده از توربولیترها بررسی و با هم مقایسه شده انـد . تـنش برشـی و دمای سطح داخلی لوله از پارامترهای تاثیرگذار در میزان رسوبگذاری روی سطوح انتقال حرارت می باشد . نتایج آزمایشگاهی برای لوله ای به قطر 3/4 اینج و طول 0/5 متـر بـا دمـای سـطح ی 80 o C و محلول آبی با سرعت 0/75 m/s و دمای ورودی 27 o C انجام شده اسـت . ضـریب انتقـال حـرارت m 2 و در حالت عدم استفاده برابر 590/33 W / m 2 K سطحی در حالت استفاده از توربولیترها برابر468/06 W / K است همچنین مقدار میانگین تنش برشی روی دیواره لوله ( سطح داخلی لوله ) برای حالت وجود توربولیترها برابر 3/705 پاسکال و برای حالت عـدم وجـود ایـن وسـایل برابـر 2/180 پاسکال است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن پهلوانزاده

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی - بخش مهندسی شیمی

محمدرضا جعفری نصر

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

سیدحسین مظفری

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی - بخش مهندسی شیمی