تئوری حل مسئله به روش ابداعی TRIZ

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 8,327

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CQM06_068

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1385

چکیده مقاله:

کلمـه TRIZ مخفـف کلمـه روسی Teoriya Rasheneniya Izobretatelskikh Zadath میباشد که در انگلیسی به Theory of Inventive Problem Solving ترجمه شده است . آلتشـولرکه از وی بـه عـنوان پـدر تکنیک TRIZ یاد شده است، عقیده دارد که مسائل ابداعی همانند هر مسئله مهندسی قابل کدبندی، کلاسه بندی و حل توأم با متد هستند . بـه واسـطه وجـود محـ یط رقابتـی شـدید در دنـیا و نیاز مشتری به محصول با کیفیت بالاتر و ارزان تر، نیاز بیشـتری بـه رویکـردهای ابداعـی در دنـیا بـه وجـود آمده است . در حال حاضر فعالیت های علمی باید در سطح بالاتر، با بودجه کمتر و سرعت بیشتری نسبت به گذشته، صورت گیرند . تحقیقات اخیر نشان میده د کـه TRIZ بیـن 70 % تـا 300 % بـه تولـید ایـده بـرای محصـولات و خدمـات جدید و ایجاد بهبود کیفیت، سـرعت مـی بخشـد . TRIZ تکنـیکهای مهندسـی و تـئوری هـای علمـی را به سمت یک چارچوب سوق میدهد . ایـن مقالـه نشان میدهد که TRIZ برخلاف آنچه در ابتدا به نظر میرسد، یک روش حل مسئله بر اساس ابـزارهای روان شناسـی از قبـیل طوفـان ذهنی،کشـف، شـهود و خلاقیـت نیست . بلکه TRIZ همانند سایر تکنـیک های مهندسی از قوانین و قواعد خاصی پیروی میکند . بنابراین هر محقق و کارشناسی با پیروی از این روش میتواند به راه حلهای جدید و ابداعی دستیابد . همچنیـن ایـن مقالـه اسـ اس TRIZ را در ۰۵ کلمه بیان میدارد . اصول و روشهای زیادی در TRIZ وجود دارد کــه اســاس و پــیکره آن را تشــکیل میدهــند . مانــند ۰۴ اصــل ابــتکاری، ماتــریس تناقضــات آلتشــولر، ARIZ، تعییـن پیشـگویانه خطـا AFD تکـامل هدایـت شـده محصـول DPE ولـی تمام این روش ها خیلی وسیع تر از آنند که جهت درک اساس TRIZ مورد مطاله قرار گیرند .

نویسندگان

هدیه هرسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس

رضا کاظم زاده

عضو هیئت علمی بخش مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس