استفاده و نگهداری ابزار کار بهداشت مدارس

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,176

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CQM05_041

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1385

چکیده مقاله:

برای ارتقاء فرایند استفاده ونگهداری ابزار کار بهداشت مدارس فرصتی فراهم است . فرایند با ارسال ابزار کار( شامل : ترازوی پرتابل ، دستگاه فشارسنج ، گوشی معاینه ، چارت بینایی سنج و قد سنج) به مراکز بهداشت شهرستانها شروع و با نگهداری آنها در مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت جهت استفاده بعدی ختم می شود . عملکرد جاری فرایند موجب پایین بودن اطلاعات کارکنان از روشهای : استفاده ، حفظ و نگهداری و رفع نقایص جزعی و همچنین عدم دقت کافی در نگهداری و مستعمل شدن زودتر از موعد ابزار کار ، صرف هزینه ونیرو جهت خریداری وسایل ونهایتا ًاتلاف منابع می گردد و ارتقای فرایند موجب افزایش اطلاعات کارکنان در مورد نحوه صحیح استفاده ونگهداری همچنین توانمندسازی آنان در زمینه رفع نقائص جزئی و جلوگیری از مستعمل شدن زود رس ابزار کار ، صرفه جویی در اعتبارات حوزه معاونت امور بهداشتی دانشگاه ، استفاده بهینه از امکانات موجود و جلوگیری از هدر رفتن منابع خواهد شد . پیاده گردد. FOCUS PDCA بنابر این مقرر گردید برای فرایند مذکور مراحل روش مراحل فرایند با رسم نمودار قالبی مشخص گردید. وسایل خریداری شده به مرکز بهداشت :1- Find شهرستان تحویل داده می شود وجهت ارائه خدمات بهداشت مدارس بویژه انجام معاینات دانش آموزان در اختیار کارکنان مراکز بهداشتی – درمانی قرار می گیرد . کارکنان پس از استفاده وسایل را برای استفاده بعدی در محلی نگهداری می نمایند. تیم ارتقا متشکل از کارشناسانی که فرایند را می شناسند سازماندهی شد . : 2-Organize با رسم نمودار جریان فرایند و جمع آوری داده ها قبل از ارتقا عملکرد فعلی فرایند مشخص 3-Clarify شد. میزان اطلاعات 62 نفر کارشناسان وکاردانها ی بهداشت مدارس ، مربیان ومدیران آموزشگاههای بهورزی استان در زمینه روشهای استفاده و نگهداری ابزار کار بهداشت مدارس 1/13 درصد بود.همچنین 7/8 % کارکنان مورد مطالعه قادر به رفع جزیی این ابزار بودند . ضمناً همه افراد مورد مطالعه به محض مشاهده خرابی درابزار آنها را به انبار تحویل داده و اقدامی جهت رفع نقص و استفاده مجدد از آنها ننموده اند . بارسم نمودار همگرایی ونمودار علت ومعلول ، علل عدم استفاده ونگهداری صحیح 4- Understand ابزار کار نمایش داده شد .مهمترین این علل عبارت بود از : عدم تهیه وارسال دستور العمل مربوط به نحوه استفاده و نگهداری ابزار کار به هنگام توزیع ، آموزش ندیدن کارکنان قبل از استفاده از وسیله. :بوسیله جدول اولویت بندی و انتخاب موارد ارتقا : آموزش تئوری و عملی کارشناسان و 5- Select کاردانهای بهداشت مدارس و مدیران ومربیان آموزشگاههای بهورزی استان در زمینه استفاده و نگهداری درست از وسایل و توانمند سازی آنان در زمینه رفع نقایص جزیی 5 ابزار کار عمده بهداشت مدارس ( ترازوی پرتابل ، گوشی ، فشارسنج ، قدسنج وچارت بینایی ) وتهیه مدول آموزشی به عنوان مورد ارتقا انتخاب شد . برنامه اجرایی مناسب تهیه گردید، ازمتخصصین امر تعمیرات ابزار پزشکی جهت آموزش : 6- Plan تئوری وعملی کارکنان وتهیه جزوه آموزشی ویژه کارکنان تهیه وضمن انجام کارگاه تئوری عملی تشکیل شد. Pre test و Post test : داده های بعد از اجرا نمایانگر افزایش میزان اطلاعات کارکنان مورد مطالعه از 1/13% به8-Check 2/82% و توانمندی کارکنان در زمینه رفع نقایص جزیی کار از 7/8% به 1/72% بوده است . ضمناً 57 وسیله ی مستعمل موجود در انبار توسط کارکنان مورد مطالعه تا 3 ماه پس از ارتقا تعمیر و به مجموعه باز گردانده شد. بر اساس نتایج حاصله آموزش کارکنان موجب افزایش آگاهیهای آنان در زمینه شیوه نگهداری ابزار کار و توانمندی سازی آنان در زمینه رفع نقایص جزیی این ابزار گردید.هم چنین بهره برداری درست از منابع موجودعلاوه بر صرفه جویی در هزینه و جلوگیری از هدر رفتن منابع موجبات معاینات دقیق و به هنگام دانش آموزان را فراهم آورد. جهت تثبیت روند فعلی فرایند مقرر گردید : برنامه مذکور جهت بهورزان و کلیه کاردانهای مرتبط اجرا گردد. گنجانیدن مباحث مربوطه به حفظ ، نگهداری و تعمیر ابزار کار در بسته های آموزشی کارکنان به ستاد طرح و گسترش شبکه های وزارت متبوعه پیشنهاد گردد.

نویسندگان

سیاوش وزیری

متخصص بیماریهای عفونی وگرمسیری و معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پز

الهه جهاندیده

کارشناس مسئول بهداشت مدارس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه