گاف انرژی و حالت زمینه گاز فرمی در نزدیک تشدید فشباخ به ازای l =1

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,096

فایل این مقاله در 47 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_298

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در حال حاضر شواهد قابل ملاحظهای برای شکلگیری چگالی جفت فرمیونی نزدیک تشدیدهای فشباخ وجود دارد . در حالی که آزمایشهای متعددی در تشدیدهای فشباخ پراکندگی موج S تمرکز یافته اند تشدیدهای با تکانه زاویهای مداری غیر صفر بهوجود آمده است که میتوان با تنظیم میدان مغناطیسی بدان دست یافت . اخیراً، از میان تشدید گزارش کردهاند . در این مقاله، جفتشدگی گازهای فرمی در نزدیک 6 Li با عبور گاز فرمی p ژانگ و همکاران دلیلی بر وجود مولکولها در حالت موج تشدید پراکندگی موج جزئی l =1 را بررسی میکنیم . با استفاده از یک مدل پتانسیل که دامنه پراکندگی انرژی پایین دو جسمی را ایجاد میکند به جواب تحلیلی معادله گاف و حالت زمینه خواهیم رسید و نشان میدهیم که حالت زمینه ابرشاره ( با کمینه کردن طیف انرژی ) به ازای l =1 ، فرومغناطیسی مداری با تابع موج ) Y11(k می - باشد

نویسندگان

محمدعلی شاهزمانیان

گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

سیدمرتضی خادمی پورصمدی

گروه فیزیک دانشگاه اصفهان