رشد و مشخصه یابی نانومیله های WO3 بر روی زیر لایه میکا به روش شیمیایی Sol-Gel

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,515

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_225

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق، نانو میله های اکسید تنگستن با حرارت دادن لایه نازک اکسید تنگستن که با روش شیمیایی سل - ژل به طریق غوطه وری بـرروی زیرلایـه میکـا لایـه نشانی شده، در شرایط کنترل شده ( دمای 8000 C ، محیط گازی N2 به مدت زمان 60 دقیقه ) رشد داده شدند . به منظور بررسی خواص فیزیکی و شـیمیایی نـانو میلـه های اکسید تنگستن تهیه شـده ، از تکنیـک میکروسـکوپی الکترونـی روبـشی (SEM) بـرای ریخـت شناسـی، شـکل، انـدازه و توزیـع آنهـا در سـطح و از تکنیـک اسپکتروسکوپی فتوالکترونهای اشعه ایکس (XPS) برای تعیین ترکیب شیمیایی سطح استفاده شد . بر اساس تحلیل نتایج بدست آمده از طیف XPS ، 75% پیوندهای اکسید تنگستن روی سطح از نوع WO3و 25% آن WOx هستند . با توجه به تحلیل مشاهدات تصاویر SEM ، نانو میله های سنتز شده دارای طول و پهنایی به ترتیب بین 3 -10 μm و 200-400 nm می باشند.

نویسندگان

پریسا خسروی کرمانی

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

روح ا... عظیمی راد

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

امید اخوان

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

علیرضا مشفق

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو - دانشگ